دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

فهرست جدول‏ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول2-1- ویژگی انواع دولت الکترونیک…………………. 28

جدول2-2- اختصار‏ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک…….. 29

جدول 3-1-تعداد نمونه جامعه آماری……………………. 54

جدول3-2- سازگاری درونی…………………………….. 55

جدول 4-1- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت.. 57

جدول 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات. 58

جدول 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت  59

سایت منبع

جدول 4-4- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تاهل  60

جدول 4-5- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر خدمات دولت الکترونیک (350n=)…………………………………………… 60

جدول 4-6- مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه‏های آن (350n=)………………………………………… 61

جدول 4-7- توزیع فراوانی متغیر خدمات دولت الکترونیک…… 64

جدول 4-8- توزیع فراوانی متغیر اعتماد عمومی………….. 65

جدول 4-9- توزیع فراوانی مؤلفه‏های متغیر اعتماد عمومی….. 66

جدول 4-10-آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف یک نمونه‌ای برای متغیرهای پژوهش …………………………………………………. 67

جدول 4-11- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی……………………………………… 67

جدول 4-12- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و افزایش اطمینان……………………………………. 68

جدول 4-13- ضریب همبستگی پیرسن و اسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و خطر پذیری…………………………………………….. 69

جدول 4-14- ضریب همبستگی پیرسن واسپیرمن بینخدمات دولت الکترونیک و ایجاد حس درستکاری………………………………………. 71

جدول 4-15-تحلیل واریانس برای مطالعه ارتباط بین متغیر ملاک (خدمات دولت الکترونیک) و متغیرهای پیش‏بین مؤلفه‏های اعتماد عمومی…… 72

جدول 4-16- نتایج رگرسیون هم‏زمان اعتماد عمومی بر خدمات دولت الکترونیک…………………………………………………. 73

جدول 4-21- توافقی بین سه متغیر بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و جنسیت…………………………………….. 74

جدول 4-22- توافقی بین سه متغیر بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و تحصیلات……………………………………. 75

جدول 4-23- توافقی بین سه متغیر بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و سابقه خدمت………………………………… 76

جدول 4-24- توافقی بین سه متغیر بهره گیری از خدمات الکترونیک دولت، اعتماد عمومی و وضعیت تأهل………………………………… 77

جدول 4-25- آزمون t تک نمونه‏ای برای اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک (مقدار آزمون=3)…………………………………… 77

جدول 4-26- آزمون t تک نمونه‏ای برای اندازه اعتماد عمومی(مقدار آزمون=3)…………………………………………………. 78

جدول 4-27- آزمون t دو نمونه‏ای اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک بر حسب جنسیت………………………………………… 78

جدول 4-28- آزمون t دو نمونه ای اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک بر حسب وضعیت تأهل…………………………………. 79

جدول 4-29- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک بر حسب تحصیلات……………………………. 79

جدول 4-30- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک بر حسب سابقه  خدمت……………………….. 80

جدول 4-31- آزمون t دو نمونه ای اندازه اعتماد عمومی بر حسب جنسیت    80

جدول 4-32- آزمون t دو نمونه ای اندازه اعتماد عمومی بر حسب وضعیت تأهل…………………………………………………. 81

جدول 4-33- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اندازه اعتماد عمومی بر حسب تحصیلات…………………………………………………. 81

جدول 4-34- آزمون تحلیل واریانس یک طرفه اندازه اعتماد عمومی بر حسب سابقه خدمت……………………………………………… 82

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                      صفحه

شکل2-1- مدل مثلث ارتباطی بین دولت الکترونیک ،تجارت شهروندان  26

شکل2-2- تصویریک سیستم نموداری گسترده برای مدل های دولت الکترونیک 27

شکل2-3- پروسه‏های اجرایی از دیدگاه مدلSHEL…………… 32

شکل2-4- مدل مفهومی پژوهش…………………………… 51

شکل 4-1-توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت…. 57

شکل 4-2- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات. 58

شکل 4-3- توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت   59

شکل 4-4-توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تأهل    60

شکل 4-5- هیستوگرام برای متغیر خدمات دولت الکترونیک…… 61

شکل 4-6- هیستوگرام برای متغیر اعتماد عمومی………….. 62

شکل 4-7- هیستوگرام برای مؤلفه اطمینان………………. 62

شکل 4-8- هیستوگرام برای مؤلفه درست‏کاری……………… 63

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل4-9- هیستوگرام برای مؤلفه خطرپذیری………………. 63

شکل 4-10- توزیع فراوانی متغیر خدمات دولت الکترونیک…… 64

شکل 4-11- توزیع فراوانی متغیر اعتماد عمومی………….. 65

شکل 4-12- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * اعتماد عمومی.. 68

شکل 4-13- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * افزایش اطمینان 69

شکل 4-14- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * خطر پذیری….. 70

شکل 4-15- پراکندگی خدمات دولت الکترونیک * ایجاد حس درست‏کاری  71

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه