دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-7- تعاریف عملیاتی متغیرها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-1- متغیر مستقل

شاخص حاکمیت شرکتی(GOVSCORE) = این شاخص از چک‌لیست محاسبه­ی شاخص حاکمیت شرکتی بر اساس استانداردهای ISS و پژوهش ­گری و گونزالز (2008) در قالب 8 طبقه و 21 سؤال بر مبنای مطالعه ملکیان و دریایی (1390) استخراج‌شده می باشد.[1]

1-7-2- متغیر وابسته

هزینه‌ی حقوق صاحبان سهام(IMPLIED CoC)= بر مبنای مدل گوردون محاسبه می گردد.

هزینه‌ی بدهی((CoDEBT= از تقسیم هزینه بهره بر متوسط بدهی بلندمدت و کوتاه‌مدت محاسبه می گردد.

هزینه سرمایه(WACC)= نرخی می باشد که از طریق تعیین میانگین موزون نرخ هزینه سرمایه کلیه منابع مالی به کار گرفته شده در شرکت به دست می‌آید.

1-7-3- متغیر کنترلی

نسبت سود به هزینه‌ی بهره(INTCOV) = که از تقسیم سود عملیاتی شرکت j به هزینه بهره در سال t بدست می آید.

اهرم مالی(LEV[2])= این نسبت، ارتباط منابع مالی مورداستفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و درواقع نحوه ترکیب آن‌ها را مطالعه می‌نماید. این نسبت به‌صورت کل بدهی به‌کل دارایی محاسبه می گردد.

اندازه شرکت(SIZE) = در این پژوهش از لگاریتم طبیعی دارایی­های شرکت در پایان سال به عنوان اندازه شرکت بهره گیری شده می باشد.

سایت منبع

(دارایی‌های شرکت در پایان سال)Log = اندازه شرکت

1-8- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد که از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1392 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده­اند.

نمونه آماری این پژوهش 110 شرکت می باشد که بین سال­های 1388 تا 1392 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته‌شده و ویژگی­های زیر را داشته‌اند:

1- برای رعایت قابلیت مقایسه پذیری، دوره مالی آن‌ها منتهی به پایان اسفندماه باشد.

2- شرکت در دوره موردمطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.

3- نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یک‌بار در سال معامله ‌شده باشد.

4- اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

6-شرکت در دوره مورد مطالعه دارای زیان نباشد.

5- شرکت­هایی که جزء بانک­ها و مؤسسه­های مالی (شرکت‌های سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری مالی، شرکت‌های هلدینگ، بانک­ها و لیزینگ) نباشند

پس روش نمونه‌گیری حذفی سیستماتیک می باشد و بر اساس ملاحظات فوق شرکت‌هایی که شرایط مذکور را نداشته‌اند از نمونه حذف ‌شده‌اند.

1-9- حدود مطالعاتی

1-9-1- قلمرو زمانی پژوهش

قلمرو زمانی پژوهش دوره‌ی 5 ساله 1388 تا 1392 را در بر می­گیرد. علت های انتخاب آن به تبیین زیر می باشد:                     1- اطلاعات و داده‌های بیشتری از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، طی سال‌های مذکور در سازمان بورس اوراق بهادار موجود­می باشد.                                                                                                                                    2- هر چه طول دوره پژوهش طولانی‌تر باشد، اعتبار نتایج پژوهش نیز معتبرتر می باشد.

1-9-2- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی پژوهش، شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. علت های انتخاب آن به تبیین زیر می باشد:

1-دسترسی به اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار امکان‌پذیر می باشد.

2-معیارها و ضوابط خاصی برای پذیرش و ادامه فعالیت شرکت‌ها در بورس و نحوه گزارشگری آن‌ها وضع‌شده می باشد. از این رو به نظر می‌رسد اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی این شرکت‌ها از اعتبار لازم برخوردار و همگن‌تر باشد.

1-9-3- قلمرو موضوعی پژوهش

موضوع پژوهش ازجمله موضوعات تحقیقات اثباتی حسابداری می باشد. پژوهش حاضر کوشش دارد تا تأثیر شاخص حاکمیت شرکتی را بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دهد.

[1]. این چک ‌لیست در بخش پیوست پایان‌نامه گنجانده‌شده می باشد.

[2] Leverage

سوالات یا اهداف پایان نامه :

سؤال پژوهش

سؤال اصلی پژوهش حاضر این می باشد که آیا شاخص حاکمیت شرکتی بر روی هزینه سرمایه شرکت‌ها تأثیر دارد؟ به‌عبارت‌دیگر، بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌ها ارتباط معناداری هست؟

مطالعه ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید