دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب:

عنوان                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات موضوع …………………………………………………………………………………. 1

1-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2 اظهار مسئله ………………………………………………………………………………………………… 2

1-3 هدف پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 4

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک ……………………………………………. 4

1-3-2 اهداف بورس کالا ……………………………………………………………………….. 4

1-4 اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………. 5

1-5 جنبه‌های جدید بودن و نوآوری در پژوهش ……………………………………………………….. 6

1-6 سوالات و فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………… 6

1-7 روش گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 7

1-8 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………… 8

2-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 9

2-2 بورس کالا …………………………………………………………………………………………………. 9

2-2-1 تاریخچه ………………………………………………………………………………….. 11

2-2-2 اهداف بورس کالا ………………………………………………………………………. 13

2-2-3 مزایا و معایب بورس کالا ……………………………………………………………….. 14

2-3 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس کالا ……………………………………………………… 16

2-3-1 قرار داد نقدی (Spot) ………………………………………………………………. 16

2-3-2 قرارداد تحویل آینده (Forward) ……………………………………………….. 17

2-3-3 قرارداد آتی (Futures) ……………………………………………………………… 17

2-3-4 قیمت گذاری قرارداد آتی و قرارداد تحویل آینده ………………………………. 18

2-3-5 پوشش ریسک با بهره گیری از راهبردهای معاملاتی قراردادهای آتی…………. 20

2-3-6 قرارداد اختیار معامله (Option) ………………………………………………….. 22

2-3-7 راهبردهای معامله با اختیار معامله ………………………………………………… 26

2-3-8 قیمت گذاری اختیار معامله …………………………………………………………. 28

2-3-9 قرار داد نسیه ……………………………………………………………………………. 31

2-4صندوق سرمایه گذاری …………………………………………………………………………………. 31

2-4-1 مزایای صندوق های سرمایه گذاری مشترک ………………………………….. 33

2-4-2 معایب صندوق های سرمایه گذاری مشترک …………………………………… 33

2-5 انواع صندوق های سرمایه گذاری مشترک ………………………………………………………. 34

2-6 ارزش خالص دارایی (NAV) ……………………………………………………………………….. 35

سایت منبع

2-7 تفاوت شرکت های سرمایه گذاری با صندوق های سرمایه گذاری مشترک ……………. 35

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-8 مروری بر پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………….. 36

2-9 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………… 39

فصل سوم : روش پژوهش …………………………………………………………………………………. 40

3-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 41

3-2 روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………… 41

3-2-1 روش‌پژوهش بر اساس هدف …………………………………………………………. 41

3-2-2 روش پژوهش بر اساس نحوه گرد‌آوری داده‌ها ………………………………….. 42

3-3  قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………… 42

3-4 مدل مورد بهره گیری …………………………………………………………………………………….. 42

3-4-1 مدل مفهومی ………………………………………………………………………….. 43

3-5 روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………. 44

3-6 نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………. 44

فصل چهارم : یافته های پژوهش ……………………………………………………………………….. 45

4-1مقدمه  ……………………………………………………………………………………………………… 46

4-2 مطالعه گویه های پرسشنامه …………………………………………………………………………. 47

4-3 پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………… 47

4-4 تجزیه و تحلیل گویه ها ……………………………………………………………………………….. 49

4-5 مطالعه حقوقی ………………………………………………………………………………………….. 63

4- 6 دیدگاه فقهی ……………………………………………………………………………………………. 67

4-6-1 مقدمه …………………………………………………………………………………….. 67

4-6-2 اصل صحت قرارداد ها ………………………………………………………………… 67

4-6-3 اصل لزوم قرارداد ها …………………………………………………………………… 67

4-6-4 ضوابط عمومی قرارداد ها ……………………………………………………………. 68

4-6-5 شرایط طرفین معامله …………………………………………………………………. 69

4-6-6 شرایط مال مورد مبادله  ……………………………………………………………….69

4-6-7 دیدگاه فقهی در مورد صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا ………………… 69

4-6-8 معاملات رایج در بورس کالا …………………………………………………………. 71

4-6-9 معاملات بورس کالا و فقه اسلامی …………………………………………………. 74

4-7 اساسنامه و امید نامه پیشنهادی ……………………………………………………………………. 75

4-7-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………. 75

4-7-2 اساسنامه پیشنهادی ………………………………………………………………….. 75

4-7-3 امیدنامه پیشنهادی …………………………………………………………………… 119

4-8 اعتبار سنجی اساسنامه و امید نامه ……………………………………………………………….. 123

4-9 نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………….. 124

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات آتی ……………………………………………………. 126

5-1 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………. 127

5-2 پاسخ به سوالات پژوهش …………………………………………………………………………….. 128

5-3 پیشنهادات تحقیقات آتی …………………………………………………………………………… 128

 

منابع و مواخذ ………………………………………………………………………………………………… 129

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………. 131

 

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه