دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول، نمودارها و شکلها

عنوان                                                                                                             صفحه

جداول

جدول 1-2- نحوه عملکرد و اهداف کلی بهره گیری از برندها 20

جدول 2-2- مدل چرخه عمر برند گودیر            23

جدول 3-2- تعریف ابعاد روانشناسانه و پیشایندهای درون فردی شیفتگی به برند……………………………………… 32

جدول 4-2- ابعاد برداشت از خود یک مصرف‌کننده   38

جدول 5-3- جریان‌های تحقیقاتی اصلی مطالعه‌کننده پدیده وابستگی انسانی 50

جدول 6-2- تطابق میان انگیزه‌های افراد از پیوستن به جامعه برند و نوع ارتباطات………………………………. 85

جدول 2-3- انواع روایی………………….. 105

جدول 3-3- تعیین آلفای کرونباخ…………… 107

جدول 4-3- تعریف عملیاتی متغیرها…………. 108

سایت منبع

جدول 1-4- نتایج توصیفی ویژگی‌های دموگرافیک    111

جدول 2-4- نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش  116

جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی تأییدی           119

جدول 4-4- ضرایب همبستگی پیرسون، شاخص توصیفی 121

جدول 5-4- ضرایب پایایی و روایی متغیرهای پنهان  122

جدول 6-4- شاخص‌های برازش مدل…………….. 124

جدول 7-4- ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه پژوهش   125

 

نمودارها

نمودار 1-4- وضعیت گرافیکی جنسیت پاسخ‌دهندگان  112

نمودار 2-4- وضعیت گرافیکی سن پاسخ‌دهندگان     112

نمودار 3-4- وضعیت گرافیکی تحصیلات پاسخ‌دهندگان 113

نمودار 4-4- وضعیت گرافیکی درآمد پاسخ‌دهندگان  113

نمودار 5-4- وضعیت گرافیکی مدت زمان بهره گیری از این برند  114

نمودار 6-4- وضعیت گرافیکی دفعات بهره گیری از برند پاسخ‌دهندگان  114

نمودار 7-4- مدل اصلی پژوهش درحالت تخمین ضرایب استاندارد 117

نمودار 8-4- مدل اصلی معادلات ساختاری در حالت معناداری(t-value)   118

شکل‌ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش………………. 7

شکل 2-2- برداشت از خود فرد و تأثیر آن برتصویر برند  40

شکل 3-2- تأثیر انگیزه‌های عیان و نهفته بر خرید 41

شکل 4-2- مثلث شیفتگی…………………… 60

شکل 5-2- توسعه تئوریک صمیمیت، اشتیاق و تعهد در طول زمان یک ارتباط 62

شکل 6-2- اجزای تشکیل‌دهنده توجه و عناصر ابراز آن     65

شکل 7-2- پاسخ‌های پس از فسخ ارتباط به عنوان بخشی از دوره عمر ارتباطات

مصرف‌‌کننده- برند……………………….. 79

شکل 8-2- مدل ابعاد و اجزای احساس شیفتگی به برند     88

شکل 9-2- مدل پیشایندها و خروجی‌های شیفتگی به برند    90

شکل 10-2- مدل عوامل مؤثر بر وابستگی احساسی به برند  91

 

فهرست جداول، نمودارها و شکلها

عنوان                                                                                                             صفحه

شکل 11-2- مدل عوامل مؤثر بر شیفتگی به برند خدماتی در سطوح مختلف

تحویل خدمت……………………………. 92

شکل 12-2- مدل پیشایندها و خروجی‌های اشتیاق به برند   93

شکل 13-2- مدل تأثیرات شیفتگی، شخصیت و تصویر برند بر تبلیغات توصیه‌ای   94

شکل 14-2- مدل شیفتگی به برند……………… 95

شکل 15-2- مدل مفهومی پژوهش……………….. 97

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شکل 1-5- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش     133

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه