سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

) نظریه سود خالص[1]

اولین کار اساسی روی نظریه ساختار سرمایه توسط دیوید دوراند [2](1952) صورت گرفت. به این ترتیب که دو حد پایین و بالا را که سایر محققین تا آن وقت مورد مطالعه قرار داده بودند مشخص نمود.

بر طبق نظریه سود خالص فرض می­گردد که بهره بدهی () و هزینه سرمایه صاحبان سرمایه () از اهرم شرکت مستقل­اند؛ یعنی بهره بدهی و هزینه سرمایه صاحبان آن، صرف نظر از اینکه شرکت از چه حجم بدهی بهره گیری می­کند، ثابت می باشد.

درصد هزینه

اگر هزینه بدهی کمتراز هزینه حقوق صاحبان سهام باشد، در صورتی که() و () هردو ثابت باشن­، هزینه متوسط سرمایه ( ) شرکت مرتباً با بهره گیری بیشتر از بدهی کاهش می­یابد. بعلاوه این کاهش هزینه سرمایه، موجب افزایش ارزش شرکت می­گردد. پس، نظریه سود خالص می­گوید که با بهره گیری بیشتر بدهی در ساختار سرمایه، ( ) کاهش و ارزش شرکت (V) افزایش می­یابد. (وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382))

 

نمودار (2-2) ، نتایج نظریه سود خالص را نشان می­دهد.

 

2-2-1-3) نظریه سود عملیاتی خالص: [3]

در نظریه سود خالص، فرض گردید که سود خالص سهامداران عادی به نرخ ثابت  تنزیل می­گردد، و با بهره گیری از اهرم کاهش می­یابد. این مفروضات در نظریه سود عملیاتی خالص معکوس می­گردد؛ این نظریه فرض می­کند میانگین موزون هزینه سرمایه () ثابت می باشد، اما اهرم موجب افزایش ، هزینه سهام عادی یا نرخ بازده مورد انتظار سهامداران می­گردد. (وستون، بریگام و یوستون (1916)، ترجمه تبریزی و حنیفی (1382))

در معادله (1-2) و برای همه در­جات اهرم ثابت فرض می­شوند:

معادله (1-2)                                                                        =

به این ترتیب، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ثابت فرض می­گردد:

معادله (2-2)

رفتار، ، در پاسخ به تغییرات در در نمودار (3-2) به گونه ترسیمی نشان داده شده می باشد.

[1]) Net Income

[2] (David Durand

[3] (Net Operationg Income

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید