دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف مفهومی و عملیاتی واژه­ها و اصطلاحات فنی

متغیر وابسته:

اهرم مالی:  به نظر راجان[1] و زنگالس[2](1995)، تعریف نسبت بدهی یا اهرم به عنوان متغیر وابسته، درتحقیق­های ساختار مالی از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد و انتخاب معیار مناسب برای سنجش آن، به هدف پژوهش بستگی دارد. پس ضروری می باشد قبل از پرداختن به عوامل مؤثر برنسبت بدهی یا اهرم مالی، آغاز معیار اهرم یا نسبت بدهی تعریف و مشخص گردد با در نظر داشتن پژوهش­های مختلف که از معیار­های متفاوتی از قبیل نسبت  بدهی­های غیر سرمایه ای به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها، نسبت کل بدهی به کل سرمایه، نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده، بهره گیری نموده­اند.(نصیری،1391: 5)

لذا در این پژوهش برای اندازه گیری اهرم مالی از متغیر جایگزین “نسبت کل بدهی به کل دارایی” بهره گیری گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر اهرم مالی از نماد  MTL بهره گیری گردیده می باشد.

پس برای هریک از شرکت­ها به تبیین زیر محاسبه خواهد گردید

(کل دارایی­ها) / (مجموع بدهی­ها) = اهرم مالی

 

متغیرهای مستقل:

در این پژوهش تعداد هشت متغیر مستقل وجود خواهد داشت که به تبیین زیر تعریف و مدل اندازه گیری آنها اظهار خواهد گردید:

دارایی­های وثیقه: یکی دیگر از عوامل تعیین کننده ساختار مالی شرکت دارائی­های ثابت مشهود شرکت           می­باشد. هرچه اندازه دارائی­های ثابت مشهود شرکت بیشتر باشد؛ شرکت وام و اعتبار بیشتری می­تواند تحصیل نماید. با در نظر داشتن این تئوری که سهامداران شرکت­های اهرمی این انگیزه را دارند که به وسیله سرمایه گذاری­های غیر بهینه اقدام به تصرف ثروت طلبکاران نمایند. لذا طلبکاران اقدام به وثیقه کردن مطالبات خود در قبال دارائی­های شرکت نمایند. (اسدی،1390: 23-9)

پس می­توان گفت هر چه دارائی­های شرکت که قابل شهود باشد، بیشتر باشد، شرکت قادر به تحصیل وام و اعتبار بیشتری خواهد بود.

برای اندازه­گیری دارایی­های وثیقه از متغیر جایگزین “نسبت ارزش دفتری دارایی­های ثابت  به کل دارایی­ها” بهره گیری گردیده که در مدل رگرسیون برای متغیر دارایی­های وثیقه از نماد MCA بهره گیری گردیده می باشد.

(کل دارایی­ها)  / (دارایی­های ثابت) = دارایی­های وثیقه

 

سودآوری:  میرز[3]، دونالسون[4]، و برالی اظهار کرده­اند که شرکت­ها ترجیح می­دهند سرمایه گذاری­های (افزایش سرمایه) خود را آغاز از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تامین نمایند. آنها حدس زدند که این رفتار ممکن می باشد، به واسطه هزینه انتشار سهام جدید و همچنین اطلاعات چند­گانه باشد.

پس می­توان گفت سودآوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت، یکی از عوامل مهم و تعیین کنند، ساختار مالی می­باشد، به تعبیری هر چه سودآوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد بود و در­نتیجه برای سرمایه گذاری­های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود.

سودآوری به اندازه بازدهی دارایی­ها در اثر بکارگیری و برنامه ریزی مدیریت و کارایی عملکرد شرکت که در قالب سود ناخالص در صورت سود و زیان محاسبه می­گردد یا به گفته دیگر افزایش در حقوق صاحبان سهام در اثر بکارگیری و بهره وری دارایی­ها را نسبت به کل دارایی­ها گویند. (اسدی،1390: 23-9)

که برای اندازه گیری آن از متغیر جایگزین “نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی­ها” بهره گیری شده و در مدل رگرسیون برای متغیر سود آوری از نمادROA  بهره گیری گردیده می باشد.

 

(کل دارایی­های پایان دوره)  / (سود قبل از کسر بهره و مالیات و استهلاک) = سودآوری

نرخ موثر مالیات:  از آنجایی که بعضی فعالیت­ها مانند کشاورزی و دامپروری و… معاف از مالیات می­باشند و بعضی شرکت­ها به دلایلی خاص از معافیت­های مالیاتی خاصی برخوردار می­باشند لذا مقدار مالیات آنها نسبت به کل سود آنها از نرخ مالیاتی مصوب متفاوت خواهد بود لذا نرخ موثر مالیات نسبت مالیات پرداختی به کل سود می باشد.(اسدی،1390: 23-9)

که در مدل رگرسیون برای متغیر نرخ موثر مالیات از نمادMETR  بهره گیری گردیده می باشد.

(سود قبل مالیات)  / (مالیات بر دآمد) = نرخ موثر مالیات

 

سپر مالیاتی غیر­بدهی:  مقصود از سپر مالیاتی هزینه­هایی می باشد که باعث خروج پول و ثروت از شرکت نمی­گردد و یا به اظهار دیگر هزینه­های غیر نقدی هستند و سپر مالیاتی غیر بدهی مقصود هزینه استهلاک می باشد که در شرایط تورمی نیز به دلیل تجدید ارزیابی بیشتر خواهد گردید و افزایش هزینه استهلاک باعث کاهش مالیات خواهد گردید. (اسدی،1390: 23-9)

که در مدل رگرسیون برای متغیر سپر مالیاتی غیر بدهی از نماد MNDTS  بهره گیری گردیده می باشد.

 

(مجوع کل دارایی­ها)  / (هزینه استهلاک) = سپر مالیاتی غیر­بدهی

 

اندازه شرکت:  مقصود از اندازه شرکت عبارت می باشد از حجم فروش، حجم دارایی­ها، حجم سرمایه و اندازه فعالیت یک شرکت. پس نکته مهم در سنجش اندازه شرکت این می باشد که چه عاملی به عنوان ملاک و معیار، مورد بهره گیری قرار گیرد، تا از آن طریق به شکل صحیح و دقیق شرکت­ها را از نظر اندازه وحجم از یکدیگر تفکیک نمایند. لذا مساله مهم در اندازه شرکت، مقیاس و ملاک سنجش اندازه شرکت­ها می­باشد. معیارهای متفاوت، اما مرتبط با یکدیگر، برای اندازه گیری حجم و گسترش فعالیت شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:

  • یکی از معیا­ها “فروش کل” شرکت می باشد. یعنی هرچه اندازه فروش یک شرکت بیشترباشد حاکی از حجم و اندازه بزرگتر آن شرکت می باشد، و برعکس هرچه اندازه فروش یک شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه ا آن شرکت کوچکتر می باشد. یعنی بین اندازه فروش واندازه شرکت یک ارتباط مستقیم هست.
  • معیار دیگر مورد بهره گیری “مجموع دارایی­ها” به ارزش دفتری ا ست. که این معیار نیز مانند معیار قبلی با اندازه شرکت را بطه مستقیم هست. یعنی هر چه دارایی­های شرکت بیشتر باشد حاکی از اندازه بزرگتر شرکت می باشد، و برعکس هرچه حجم دارایی­های شرکت کمتر باشد، حجم و اندازه شرکت کوچکتر می باشد. (اسدی،1390: 23-9)

اما در ارتباط با اینکه کدام یک از معیار­های مذکور، به عنوان یک معیار مناسب در این پژوهش مورد بهره گیری قرار گیرد. بایستی گفت که تمامی معیار­های ذکر گردیده، اکثراً در مطالعه­های مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد، و به عنوان شاخص تعیین کننده اندازه شرکت مطرح و قابل بهره گیری هستند که ما در این پژوهش از روش لگاریتم فروش بهره گیری خواهیم نمود و در مدل رگرسیون برای متغیر اندازه شرکت از نماد LnS بهره گیری گردیده می باشد.

لگاریتم طبیعی فروش در پایان دوره مالی = اندازه شرکت

 

فرصت رشد (نرخ رشد): به اندازه تغییرات ایجاد شده در دارایی­های کل واحد اقتصادی نسبت به یک سال مبنا فرصت رشد یا همان نسبت رشد نامیده می­گردد.(آمارجیت[5] گیل و نیل متیور[6]؛ 2011)

که درمدل رگرسیون برای متغیر نرخ رشد از نماد GTA  بهره گیری گردیده می باشد و به تبیین زیر محاسبه می­گردد.

(دارایی­های سال مبنا) /  (کل دارایی­های سال مبنا – کل دارایی­های سال مورد نطر) = فرصت(نسبت) رشد

 

شرکتهای تابعه:  به تعداد شرکت­های که در صنعت مورد نظر پذیرفته شده اند که درمدل رگرسیون برای متغیر شرکت­های تابعه از نماد SUB بهره گیری گردیده می باشد. از طریق سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج می­گردد. (آمارجیت گیل و نیل متیور؛ 2011)

[1] (Rajan

[2]) Zingales

[3] (Myers

[4] (Donlson

[5] ( Amarjit Gill

[6] (Neil Mathur

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش:

امروزه شرکت­های موفق، شرکت­هایی هستند که با شناسایی عوامل موثر بر ساختار مالی مطلوب و بهینه، وجوه مالی مورد نیاز خود را از منابع صحیح تامین مالی نموده، به طوری که هزینه سرمایه شرکت به حداقل و ثروت سهامداران به حداکثر برسد. هدف اصلی (کلی) این پژوهش عبارت می باشد از:

شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

و اهداف فرعی (ویژه) این پژوهش عبارتند از:

1) شناخت تأثیر دارایی­های وثیقه­ای  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

2) شناخت تأثیر سودآوری  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

3) شناخت تأثیر نرخ موثر مالیات  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

4) شناخت تأثیر سپرمالیاتی غیربدهی  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

5) شناخت تأثیر اندازه شرکت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

6) شناخت تأثیر نرخ رشد  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

7) شناخت تأثیر تعداد شرکتهای تابعه  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

8) شناخت تأثیر شاخص صنعت  بر اهرم مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران

سایت منبع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران  با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه