دانلود پایان نامه

مي‌دهند.

4-2-2 وضعيت تاهل
از ميان 384 نفر افراد نمونه، 248 نفر مجرد و 136 نفر متاهل بوده اند كه به ترتيب 64.6 درصد نمونه را افراد مجرد و 35.4 درصد را افراد متاهل تشكيل مي دهند.
جدول 4-2: توزيع تاهل

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
مجرد
248
64.6
64.6
64.

متاهل
136
35.4
35.4
100.0

کلي
384
100.0
100.0

4-2-3 شغل
از ميان 384 نفر افراد نمونه، بيشترين مقدار 107 نفر مربوط به کارمند و كمترين مقدار 38 نفر كه دانشجو و دانش آموز را داشته اند.
جدول 4-3: توزيع شغل

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
خانه دار
86
22.4
22.4
22.4

کارمند
107
27.9
27.9
50.3

دانشجو و دانش آموز
38
9.9
9.9
60.2

آزاد
106
27.6
27.6
87.8

ساير مشاغل
47
12.2
12.2
100.0

کل
384
100.0
100.0

4-2-4 تحصيلات
از ميان 384 نفر افراد نمونه، بيشتر افراد تحصيلات زيرديپلم و كمترين افراد ميزان تحصيلاتشان فوق ليسانس و بالاتر بوده است.

جدول 4-4 توزيع تحصيلات

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
زيرديپلم
123
32
32
32

ديپلم
89
23.2
23.2
55.2

فوق ديپلم
100
26
26
81.2

ليسانس
66
17.2
17.2
98.4

فوق ليسانس و بالاتر
6
1.6
1.6
100.0

کل
384
100.0
100.0

4-2-5 سن
از ميان 384 نفر اعضاي نمونه ، 30 نفر سن زير 20 سال و 144 نفر سن بين 21 تا 30 سال كه به ترتيب كمترين و بيشترين تعداد را در طبقه هاي سني به خود اختصاص داده اند. همانگونه که جدول نشان مي دهد 75.8 درصد از اعضاي نمونه زير 40 سال دارند.

جدول 4-5 توزيع سن

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
زير 20 سال
30
7.8
7.8
7.8

بين 21 تا 30 سال
144
37.5
37.5
45.3

بين 31 تا 40 سال
117
30.5
30.5
75.8

بين 41 تا 50 سال
47
12.2
12.2
88.0

بالاتر از 50 سال
46
12.0
12.0
100.0

کل
384
100.0
100.0

4-2-6 تعداد اعضاي خانواده
جدول4-6 : توزيع تعداد اعضاي خانواده

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
کمتر از 2 نفر
54
14.1
14.1
14.1

بين 2 تا 4 نفر
151
39.3
39.3
53.4

بين 4 تا 6 نفر
106
27.6
27.6
81.0

بين 6 تا 8 نفر
57
14.8
14.8
95.8

بالاتر از 8 نفر
16
4.2
4.2
100.0

کل
384
100.0
100.0

از ميان 384 نفر اعضاي نمونه، بيشترين تعداد مربوط به خانواده هاي 2 تا 4 نفره و كمترين تعداد مربوط به خانواده هاي بالاتر از 8 نفر است.

4-2-7 درآمد
جدول 4-7 توزيع درآمد

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
زير 300 هزار تومان
43
11.2
11.2
11.2

بين 300 تا 400 هزار تومان
134
34.9
34.9
46.1

بين 400 تا 500 هزار تومان
112
29.2
29.2
75.3

بين 500 تا 600 هزار تومان
56
14.6
14.6
89.8

بين 600 تا 700 هزار تومان
32
8.3
8.3
98.2

بالاتر از 700 هزار تومان
7
1.8
1.8
100.0

کل
384
100.0
100.0

از ميان 384 نفر اعضاي نمونه، 134 نفر درآمد بين 400-300 و 112 نفر درآمد بين 500-400 را داشته اند كه بيشترين تعداد افراد در طبقه هاي درآمدي مختلف هستند.

4-3 محاسبه ضريب همبستگي پيرسون به منظور بررسي روابط بين متغيرها
4-3-1 آزمون فرضيه فرعي اول
بين جنسيت مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد ارتباط معناداري وجود دارد.
يكي از متغيرهاي مهم جمعيت شناختي كه تاثير مستقيمي در انتخاب كالاها ( خدمات) دارد، جنسيت افراد مي باشد. كه در اكثر تحقيقات بازاريابي اين امر كاملا مشخص شده است. بنابراين، در اين تحقيق نيز سعي شده است تا تاثير اين متغير، در خريد شامپوي مصرفي بررسي شود. كه فرضيه مذكور در اين راستا تدوين شده است كه هدف از اين فرضيه اين است كه ببينيم آيا بين اين دو متغير رابطه وجود دارد يا خير؟
براي نيل به اين هدف از آزمون اتا استفاده شده است. اين آزمون براي بررسي رابطه بين متغيرهاي اسمي و فاصله اي استفاده مي شود. نتايج اين بررسي ها در زير نشان داده شده است. براي آزمون اين فرضيه از نرم افزار SPSS17 استفاده شده است.
مرحله اول: تعيين فرضيات آماري
Ho: بين جنسيت مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد ارتباط معناداري وجود ندارد.

H1: بين جنسيت مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد ارتباط معناداري وجود دارد.

مرحله دوم: مقدار آماره آزمون
Case Processing Summary

Cases

Valid
Missing
Total

N
Percent
N
Percent
N
Percent
kharid * gens
384
100.0%
0
.0%
384
100.0%

Directional Measures

Value
Nominal by Interval
Eta
kharid Dependent
.071

gens Dependent
.347
براي آزمون اين فرضيه از آزمون اتا استفاده شد كه مقدار آماره آزمون عدد 07. مي باشد، زيرا منافع حاصل از خريد متغير وابسته مي باشد. اين مقدار نشان مي دهد که بين اين دو متغير رابطه مثبتي وجود دارد. به عبارتي بين جنسيت مصرف كنندگان و منافع حاصل از خريد ارتباط معناداري وجود دارد.

4-3-2 آزمون فرضيه فرعي دوم
بين وضعيت تاهل مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد ارتباط معناداري وجود دارد.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید