دانلود پایان نامه

;-δ≤y≤δ@K(y+δ) ;y<-δ)┤ 20-3- پايداري چرخ و محور واگن:
براي بررسي ناپايداري در سيستم هاي چند درجه آزادي راههاي مختلفي وجود دارد كه يكي از ساده‌ترين اين راهها بررسي مقادير ويژه سيستم است. با پيشينه‌اي كه از دروس كنترل و معادلات ديفرانسيل وجود دارد مي دانيم كه سيستمي ناپايدار است كه ترم حقيقي مقادير ويژه آن (ترمي كه بيانگر ميزان ميرايي در سيستم است) در سمت راست صفحه اعداد مختلط واقع شود.
راه حل گفته شده در بالا در حل سيستم هاي غيرخطي كاربرد بسيار فراواني دارد. اما با توجه به اينكه در مسائل غيرخطي بدست آوردن مقادير ويژه نيازمند متدهاي پيشرفته رياضي همچون اغتشاش29 است، استفاده از اين روش پيچيدگي هاي فراواني را نيز به دنبال خواهد داشت.


دیدگاهتان را بنویسید