دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                      صفحه

چکیده.. 1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1-مقدمه.. 2

1-2- اظهار مساله.. 3

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش.. 5

1-4-اهداف پژوهش.. 7

1-4-1- هدف اصلی.. 7

1-4-2- اهداف فرعی.. 7

1-4-3- اهداف جانبی.. 7

1-5- فرضیات پژوهش.. 7

1-5-1- فرضیه اصلی.. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی.. 7

1-6- سؤال‏های جانبی.. 8

1-7- تعریف واژه‌های پژوهش.. 8

1-7-1-تعریف نظری واژه‏ها.. 8

1-7-2- تعریف عملیاتی واژه ها.. 9

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1-مقدمه.. 11

2-2-دولت الکترونیک.. 12

2-2-1- دولت الکترونیک چیست؟.. 13

2-2-2- بخش‌های دولت الکترونیک.. 14

2-2-2-1- دولت نسبت به دولت (G2G). 14

2-2-2-2- نیروهای محرک در پس بخش((G2G.. 14

2-2-2-3- دولت به تجارت (G2B). 16

2-2-2-4- نیروهای محرک بخش (G2B). 16

2-2-2-5- دولت نسبت به شهروند (G2C). 17

2-2-2-6- نیروهای محرک بخش (G2C). 18

2-2-3- مراحل دولت الکترونیک.. 18

2-2-4- راه‏کارهای دولت الکترونیکی.. 19

2-2-5- تحقق دولت الکترونیکی.. 20

2-2-5-1- مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی.. 20

2-2-6- معضلات دولت الکترونیکی.. 21

2-2-7- فرصت‌هایی بالقوه دولت الکترونیک.. 22

2-2-8- دولت الکترونیک و حکومت الکترونیک.. 24

2-2-9- مدل مثلث ارتباطی بین دولت ،تجارت و شهروندان.. 25

2-2-10- گسترش دولت الکترونیک.. 26

2-2-11- مشخصه ها و ویژگی های انواع دولت الکترونیک.. 28

2-2-12- اختصار ای از ابتکارات جهانی دولت الکترونیک.. 29

2-2-13- دیدگاه جامع نسبت به مقوله های اجرایی دردولت الکترونیک   31

2-2-14- مباحث سیاسی،اجرایی و اخلاقی در بحث دولت الکترونیک.. 32

2-2-15- مدل‏های پیاده سازی دولت الکترونیک.. 33

2-2-15-1- مدل سازمان ملل.. 33

2-2-15-2- مدل لاینه – لی.. 35

2-2-15-3-مدل گروه گارتنر.. 37

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-16- تاثیرات بهره گیری از دولت الکترونیک.. 37

2-2-17- تعامل پذیری دولت الکترونیک.. 37

2-3- اعتماد عمومی.. 39

2-3-1- تعریف اعتماد.. 39

2-3-2- مفهوم اعتماد.. 39

2-3-3- انواع اعتماد.. 40

2-3-4- عناصر اعتماد.. 40

2-3-5- اعتماد عمومی.. 41

2-3-5-1- انواع اعتماد عمومی.. 43

2-3-5-2- ابعاد اعتماد عمومی.. 44

2-3-5-3- اهمیت اعتمادعمومی.. 44

2-3-5-4- پیامدهای اعتماد عمومی.. 45

2-3-5-5- پاسخ گویی و اعتماد عمومی.. 45

2-3-5-6- علت های عمومی افول اعتماد عمومی.. 46

2-3-5-7- دیدگاه اسلام به اعتماد عمومی.. 47

2-3-5-8- راهکارهای بهبود اعتماد عمومی.. 47

2-4- تحقیقات انجام شده.. 49

2-4-1- تحقیقات داخلی.. 49

2-4-2- تحقیقات خارجی.. 50

2-5-جمع‏بندی.. 51

شکل(2-4)مدل مفهومی پژوهش.. 52

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1-مقدمه.. 53

3-2- روش و نوع پژوهش.. 54

3-3- جامعه آماری و حجم نمونه.. 54

3-4- روش نمونه گیری.. 54

3-5-ابزار گردآوری داده ها (اطلاعات).. 55

3-5-1- روایی و پایایی ابزار جمع آوری.. 55

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‏ها.. 56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه.. 57

4-2-یافته های جانبی پژوهش.. 57

4-2-1- توصیف شاخص‌های دموگرافیک (مطالعه ویژگی‌های عمومی).. 57

4-2-1-1- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس جنسیت.. 57

4-2-1-2- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس تحصیلات   58

4-2-1-3- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس سابقه خدمت   59

4-2-1-4- مطالعه توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه بر اساس وضعیت تاهل   60

4-3- یافته‏های اصلی پژوهش.. 61

4-3-1- توصیف کمی متغیرهای پژوهش.. 61

4-3-1-1- توصیف کمی متغیر خدمات دولت الکترونیک.. 61

4-3-1-2- توصیف کمی متغیر اعتماد عمومی و مؤلفه های آن.. 62

4-3-2- توصیف متغیرهای پژوهش براساس فراوانی گویه‏ها.. 64

4-3-2-1- توصیف متغیر خدمات دولت الکترونیک.. 65

4-3-2-2- توصیف متغیر اعتماد عمومی.. 66

4-3-2-3- توصیف مؤلفه های متغیر اعتماد عمومی.. 67

4-3-3- تحلیل داده‌ها (مطالعه فرضیه‌های پژوهش).. 68

4-3-3-1-فرضیه اصلی.. 68

4-3-3-2- فرضیه فرعی 1. 69

4-3-3-3- فرضیه فرعی 2. 70

4-3-3-4- فرضیه فرعی 3. 71

4-3-3-5- فرضیه فرعی4. 73

4-3-3-9- سوال های جانبی پژوهش.. 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه.. 80

5-2- یافته های توصیفی.. 81

5-3-بحث و نتیجه گیری.. 81

5-4-پیشنهادهای پژوهش.. 84

5-4-1-پیشنهادات کاربردی.. 84

5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 85

5-5- محدودیت های پژوهش.. 85

فهرست منابع.. 86

پیوست.. 92

چکیده انگلیسی.. 100

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
 3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
 4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  سایت منبع

 1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
 3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
 4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه