دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی می باشد. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان و اعضا هیأت علمی دانشگاه آزاد و دانشگاه شهیدباهنرکرمان در سال 1393 بود که تعداد آنها 1991 نفر (دانشگاه شهید باهنر 1392 نفر ، دانشگاه آزاد599 نفر) گزارش گردید. حجم نمونه از طریق جدول مورگان  322 نفر تعیین گردید که تعداد 360 پرسشنامه توزیع و تعداد 350 پرسشنامه جمع‏آوری و نمونه‏گیری به روش طبقه‏ای تصادفی انجام گردید. در این پژوهش جهت جمع‏آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش اندازه بهره گیری از خدمات دولت الکترونیک و اعتماد عمومی بهره گیری گردید. پرسشنامه اندازه بهره گیری از دولت الکترونیک دارای 7 گویه و پرسشنامه اعتماد عمومی دارای 28 گویه می‏باشد. برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامه­ها از نظر متخصصین و کارشناسان بهره گیری گردید که روایی پرسشنامه دولت الکترونیک 91/0 و پرسشنامه اعتماد عمومی 90/0 به­دست آمد. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه دولت الکترونیک 786/0 و اعتماد عمومی 917/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که بین اندازه بهره گیری از خدمات‏دولت‏الکترونیک واعتمادعمومی وابعاد آن شامل اطمینان، درست‏کاری و خطرپذیری ارتباط مستقیم هست.‏ همچنین نتایج سؤال­های جانبی نشان داد که اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی در جامعه موردمطالعه بیش از سطح متوسط می باشد. نتایج مربوط به تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی درمیزان بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک نشان داد که بر اساس جنسیت وسابقه خدمت تفاوت معنادار نمی­باشد اما براساس تأهل وتحصیلات تفاوت معنا­دار می باشد. نتایج مربوط به تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی دراعتماد عمومی هم نشان داد که جنسیت، تأهل، تحصیلات وسابقه­ی­خدمت هیچکدام موجب تفاوت در نتایج نشده­اند.

 

واژگان‏کلیدی: دولت، خدمات الکترونیک، اعتماد عمومی، شهروندان، دانشگاه شهیدباهنرکرمان، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

سایت منبع

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

 

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

 

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه

 

دسته‌ها: پایان نامه