دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

بخش اول

1-1- مقدمه…………………………….. 1

2-1- اظهار مسئله………………………… 2

سایت منبع

3-1- اهداف پژوهش……………………….. 3

1-3-1- هدف نظری………………………… 3

2-3-1- هدف کاربردی……………………… 3

4-1- اهمیت و ضرورت پژوهش……………….. 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- سؤالات پژوهش……………………….. 5

1-5-1- سؤال اصلی……………………….. 5

2-5-1- سؤالات فرعی………………………. 5

6-1- مدل مفهومی پژوهش………………….. 6

7-1- فرضیات پژوهش……………………… 7

8-1- متغیرهای پژوهش……………………. 8

9-1- روش شناسی پژوهش ………………….. 8

1-9-1- روش انجام پژوهش…………………. 8

2-9-1- روش‌های گردآوری اطلاعات و ایزار مورد بهره گیری   8

3-9-1- جامعه آماری پژوهش……………….. 9

4-9-1- روش نمونه‌گیری……………………. 9

 

فهرست

عنوان                                                                                                             صفحه

5-9-1- حجم نمونه……………………….. 9

6-9-1- مقیاس مورد بهره گیری ……………… 9

7-9-1- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها           10

10-1- قلمرو پژوهش………………………. 10

1-10-1- قلمرو موضوعی پژوهش……………… 10

2-10-1- قلمرو مکانی پژوهش………………. 10

3-10-1- قلمرو زمانی پژوهش………………. 10

11-1- تبیین واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی پژوهش       11

بخش دوم

12-1- معرفی آدیداس……………………… 13

فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری پژوهش

1-2- مقدمه…………………………….. 15

2-2- مبانی نظری………………………… 15

1-2-2- برند……………………………. 15

1-1-2-2- تاریخچه و نحوه شکل‌گیری برند         15

2-1-2-2- تعریف برند…………………….. 17

4-1-2-2- مدیریت برند……………………. 21

5-1-2-2- برندینگ (برندسازی)……………… 21

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                             صفحه

6-1-2-2- چرخه عمر برند………………….. 22

2-2-2- ارتباطات مصرف کننده-برند…………. 24

1-2-2-2- شیفتگی به برند…………………. 26

2-2-2-2- یکپارچگی خود-‌برند………………. 33

3-2-2-2- رفتارهای مبتنی بر اشتیاق……….. 42

1-3-2-2-2- اشتیاق………………………. 42

2-3-2-2-2- درگیری با برند……………….. 43

3-3-2-2-2- تمایل به سرمایه‌گذاری منابع        46

4-2-2-2- پیوند احساسی مثبت……………… 48

5-2-2-2- ارتباط طولانی مدت با برند………… 54

6-2-2-2- توجه کلی………………………. 63

7-2-2-2- اعتماد/اطمینان به برند…………. 67

8-2-2-2- اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند  73

9-2-2-2- حس تعلق به جامعه برند………….. 80

3-2- پیشینه پژوهش……………………… 87

1-3-2- مدل تامسون و همکاران (2005)           87

2-3-2- مدل لارس برکویست و بچ لارسن (2010)      89

3-3-2- مدل گریساف و نوگین (2011)………… 90

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                             صفحه

4-3-2- مدل لانگ – تولبرت و گاموه (2012)       91

5-3-2- مدل آلبرت و همکاران (2012)……….. 93

6-3-2- مدل راجه اسمعیل و اسپیتلی (2012)      94

7-3-2- مدل باترا و همکاران (2012)……….. 95

8-3-2- نتیجه‌گیری ……………………… 97

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

1-3- مقدمه ……………………………. 98

2-3- روش پژوهش ……………………….. 98

1-2-3- هدف پژوهش……………………….. 99

1-1-2-3- تحقیقات بنیادی ……………….. 99

2-1-2-3- تحقیقات کاربردی………………… 99

2-2-3- نحوه گردآوری داده‌ها……………… 99

1-2-2-3- پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی)          99

2-2-2-3- پژوهش آزمایشی………………….. 100

3-2-3- محیط پژوهش………………………. 100

3-3- جامعه و نمونه آماری……………….. 100

1-3-3- جامعه آماری……………………… 100

2-3-3- نمونه آماری……………………… 101

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                             صفحه

3-3-3- روش نمونه‌گیری……………………. 101

4-3-3- حجم نمونه……………………….. 102

4-3- منابع جمع‌آوری داده‌ها………………. 103

5-3- پرسشنامه………………………….. 103

1-5-3- روایی پرسشنامه…………………… 104

2-5-3- تعیین پایایی…………………….. 105

3-5-3- متغیرهای پژوهش………………….. 107

1-3-5-3- تعریف متغیرها………………….. 108

2-3-5-3- تعریف عملیاتی متغیرها………….. 108

6-3- روش‌های تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیات      109

فصل چهارم تحلیل داده‌های پژوهش

1-4- مقدمه…………………………….. 110

2-4- مطالعه ویژگی‌های دموگرافیک پاسخ‌دهندگان    110

3-4- تحلیل استنباطی یافته‌ها…………….. 115

4-4- مدل معادلات ساختاری………………… 116

5-4- آزمون نرمال بودن مؤلفه‌های الگو          116

6-4- اعتبار سنجی مدل پژوهش با بهره گیری از تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری ………………………………. 117

7-4- مطالعه ضرایب روایی و ماتریس همبستگی      121

 

 

فهرست

عنوان                                                                                                             صفحه

8-4- تفسیر و تعبیر مدل…………………. 123

9-4- تحلیل فرضیه‌های پژوهش………………. 124

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5- مقدمه…………………………….. 130

2-5- مطالعه اجمالی نتایج پژوهش…………… 130

3-5- مدل نهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش       132

4-5- پیشنهادات پژوهش…………………… 135

1-4-5- پیشنهادات به مدیران بازاریابی برمبنای نتایج پژوهش 135

5-5- محدودیت‌های پژوهش………………….. 145

6-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………. 145

منابع و مأخذ………………………….. 147

پیوست‌ها

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه