دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

مقیاس مورد بهره گیری

مقیاس‌ها وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر می باشد اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری ، ثبت و کمی نماید (حافظ‌نیا، 1389: 146).

در این پژوهش با در نظر داشتن نوع پرسشنامه و سوالات آن از مقیاس رتبه‌ای موردی بهره گیری شده می باشد. در واقع محقق برای مطالعه و تجزیه و تحلیل نظرات پاسخ‌دهندگان از طیف لیکرت 7 گزینه‌ای بهره گیری کرده می باشد و به این ترتیب داده‌های حاصله از نوع فاصله‌ای خواهند بود.

شکل کلی و امتیازبندی این طیف برای سوالات مثبت به صورت ذیل می‌باشد :

سایت منبع

کاملا مخالفم (1)     مخالفم (2)  تاحدودی مخالفم (3)نه کاملا موافقم و نه کاملا مخالفم (4)تاحدودی موافقم (5)       موافقم (6)    کاملا موافقم (7)

7-9-1- روش‌های تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها

روش‌های آماری مورد بهره گیری در این پژوهش به دو صورت می‌باشد. روش‌های آماری توصیفی و روش‌های آماری استنباطی. گرچه در موردداده‌هایی که به صورت نمونه‌ای جمع‌آوری شده‌اند تاکید بر آمار استنباطی می باشد اما برای یک شمای کلی از داده‌ها و اختصار‌کردن آن، از آمار توصیفی نیز بهره گیری می گردد. بخش‌های عمده مورد بهره گیری در آمار توصیفی با بهره گیری از جداول توزیع فراوانی و لیست داده‌ها و نمودارهای مختلف خواهد بود. در قسمت دوم یعنی آمار استنباطی با بهره گیری از روش‌های آماری نتایج نمونه‌گیری به کل جامعه تعمیم داده خواهد گردید.

روش تحلیل داده‌ها در این پژوهش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تائیدی از نوع معادلات ساختاری می باشد و در آن از ضریب همبستگی، رگرسیون و همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی و روایی داده‌ها بهره گیری می گردد.

10-1- قلمرو پژوهش

1-10-1- قلمرو موضوعی پژوهش

این پژوهش به شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداسبا بهره گیری از مدل راجیو باترا،  آرون اهوویا و ریچارد پ . باگوزی (2012)می‌پردازد.

2-10-1- قلمرو مکانی پژوهش

قلمرو مکانی این پژوهش نمایندگی‌هایآدیداس در سطح شهر تهران می‌باشد و جامعه آماری آن از خریداران این فروشگاهها تشکیل شده می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

3-10-1- قلمرو زمانی پژوهش

این پژوهش در فاصله آغاز تا پایان تیر ماه سال 1392 انجام شده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه