دانلود پایان نامه

معيارهاي بخش بندي بازار محصولات شوينده و پاك كننده” توسط نبي قلي زاده انجام شد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه خريداران شامپو گلرنگ تشكيل مي دهند و نمونه انتخابي شامل خريداران شامپو گلرنگ در شهر تهران مي باشد. ابزار اين پژوهش، پرسشنامه با مقياس پنج درجه ليكرت مي باشد. نتايج حاصل از آزمون هاي آماري بيانگر وجود رابطه معني داري بين عوامل جنسيت، درآمد، تحصيلات، سن، شغل و وضعيت تاهل مصرف كنندگان با منافع مورد نظر مصرف كنندگان شامپو كه در قالب بخش هاي بازار ارائه شده است، مي باشد. در اين مطالعه فرضيه هاي تاثير منطقه سكونت مصرف كنندگان، تعداد اعضاي خانواده و ميزان مصرف در انتخاب و خريد شامپوي مصرفي، تاييد نشد.
3- در سال 85 يك تحقيق تحت عنوان” طراحي و تبيين بخش بندي بازار بر اساس رويكرد منافع پژوهي مصرف كننده( مورد كاوي روغن مايع شركت صنعتي بهشهر(” توسط خانم شيرين صفري انجام شد. روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش، روش تحقيق توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه خريداران روغن مايع تشكيل مي دهند و نمونه انتخابي شامل خريداران روغن مايع در شهر تهران مي باشد. ابزار اين پژوهش، پرسشنامه با مقياس پنج درجه ليكرت مي باشد. نتايج حاصل از آزمون هاي آماري بيانگر وجود رابطه معني داري بين عوامل جنسيت، درآمد، تحصيلات، سن، شغل و وضعيت تاهل مصرف كنندگان با منافع مورد نظر مصرف كنندگان روغن مايع كه در قالب بخش هاي بازار ارائه شده است، مي باشد.

2-20- مطالعات بين المللي انجام شده در زمينه بخش بندي بازار
اصطلاح بخش بندي بازار توسط وندل اسميت در مقاله وي در سال 1956 ارائه شد و همين مقاله نقطه عطفي در شناخت بيشتر و کشف سليقه، انگيزه خريد و پيش بيني خريد بعدي مشتري تبديل شد. با ارائه مقاله اسميت ، مفهوم بخش بندي بازار به يکي از مهمترين موضوعات مورد بحث در علم بازاريابي تبديل گرديد. از نظر اسميت بخش بندي بازار مي تواند باعث افزايش تقاضاي بازار و بهبود کارايي فرآيند بازاريابي شود.
بعد از انتشار مقاله وندل اسميت که از متغير کلاس اجتماعي مشتريان براي بخش بندي بازار استفاده کرده بود، محققين ديگر نيز همين رويکرد را در پيش گرفتند. در واقع آنان معتقد بودند که با گروه بندي مشتريان به وسيله مشخصات شخصي آنان، مي توان بهترين پيشگويي را در مورد خريد بعدي آن گروه انجام داد. اما کم کم اين نظريه که مشتريان با مشخصاتي مانند کلاس اجتماعي و سطح درآمد شبيه به هم، سليقه و خريد شبيه به يکديگر داشته باشند، مورد شک و ترديد واقع شد. مشکل ديگري که وجود داشت اين بود که برخي از مشتريان علاقه اي به گفتن اين مشخصات نداشتند و اين موضوع باعث مي شد که نتايج به دست آمده قابليت اطمينان کافي را نداشته باشند. در نتيجه متغيرهاي رفتار خريد مشتري نيز مورد توجه قرار گرفتند به حدي که روش بخش بندي بازار مبتني بر خريد در بعضي از مقالات به کار گرفته شد.
يانگ ، هوانگ و فنگ(2011) در مقاله اي به بررسي عواملي پرداختند که بر خريد تکانشي مواد آرايشي مصرف کنندگان زن تاثير مي گذاشتند. اين مطالعه از يک پرسشنامه و نيز گروه کانون استفاده نمود تا عواملي که خريد تکانشي لوازم آرايشي را تحت تاثير قرار مي دهند بررسي نمايد. نتيجه مطالعه نشان داد که گرايش خريد ناگهانى به طور معني داري تحت تاثير ويژگي هاي جمعيت شناختي مي باشد اما رفتار خريد ناگهاني به طور معني داري ارتباط ندارد.
کوترولو و سورجينيس در مقاله اي به بررسي عوامل پرداختند که بر رفتار خريد مشتريان نسبت به غذاهاي محلي در يونان تاثير مي گذارد. اين مطالعه در سال 2011 انجام شد که در يک مصاحبه اي با يک نمونه 100 تايي انجام گرفت. تحليل آماري چند متغيره انجام گرفت. اين مطالعه نشان داد که رابطه معني داري بين بکارگيري رفتار خريد و عوامل وجود دارد که بر انتخاب محصولات محلي تاثير مي گذارد.

3-1 مقدمه
هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد که چه شيوه يا روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه سريعتر و آسان تر و بهتر به پاسخهاي احتمالي برساند. در اين فصل به بررسي پيرامون روش تحقيق پرداخته مي شود، که شامل بيان نوع تحقيق، قلمرو تحقيق، ابزار پژوهش، شيوه نمونه گيري، شيوه جمع آوري داده ها، و شيوه تجزيه و تحليل داده ها مي باشد.
3-2 روش تحقيق
پژوهشگر پس از تهيه و تنظيم موضوع تحقيق بايد در فکر انتخاب روش تحقيق باشد. هدف از انتخاب روش تحقيق اين است که مشخص نماييم براي بررسي موضوعي خاص چه روش تحقيقي لازم است و محقق چه روش و شيوهايي را اتخاذ کند تا او هر چه دقيقتر و سريعتر به پرسش يا پرسشهاي تحقيق مورد نظر دست يابد.
تحقيق حاضر در گروه روشهاي کمي قرار مي گيرد، به دليل اين که با استفاده از پرسشنامه به جمع آوري داده ها پرداخته شده است. همچنين روش تحقيق حاضر، روش غيرآزمايشي پيمايشي محسوب مي شود. محقق پيمايشي با بررسي تغييرات متغير بر حسب مورد جستجو ويژگيهاي ديگري که به طور منظم با آن پيوند دارد در پي شناخت علل پديده ها بر مي آيد56. اطلاعات مورد نياز پيمايش از طريق پرسشنامه، مصاحبه و روشهاي مناسب ديگر فراهم مي آيد.
اين تحقيق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش توصيفي- همبستگي و از نظر مكان يك تحقيق ميداني مي باشد. پژوهشگر در اين گونه تحقيقات سعي مي کند تا “آنچه هست” را بدون هيچ گونه دخالتي يا استنتاج ذهني گزارش دهد و نتايج عيني از موقعيت بگيرد.
در ذيل به بعضي مشخصات تحقيقات توصيفي اشاره مي شود :
* در اين تحقيق ها فرضيه هايي ساخته و آزموده مي شوند.
* دراين تحقيقات اغلب از روش نمونه گيري استفاده مي شود تا هنگام استنباط خصايص جامعه از روي مشاهده نمونه بتوان خطاي آن را برآورد کرد.
* متغيرها و روش ها را هر اندازه که ممکن است دقيق و کامل توصيف مي کند به گونه اي که ساير پژوهشگران بتوانند تحقيق را تکرار کنند.

3-3 قلمرو تحقيق
قلمرو موضوعي: تحقيق در حوزه بازاريابي مي باشد.
قلمرو مکاني: اين تحقيق در سطح شهر آباده انجام شده است.
قلمرو زماني: اين تحقيق در سال 91 انجام شده است.

3-4 ابزار پژوهش
در اين پژوهش ابزاري که با آن به سنجش و اندازه گيري صفات و ويژگي هاي مورد نظر پرداخته مي شود، پرسشنامه است. سئوالات براساس طيف پنج درجه ليکرت، طرح ريزي گرديده است. در اين پژوهش 7 فرضيه وجود دارد كه براي متغيرهاي جمعيت شناختي هر كدام يك سوال و همچنين براي سنجش خريد 16 سوال طراحي شده است.
3-4-1 توزيع سوالات پرسشنامه براي فرضيات تحقيق
جدول 3-1) ترکيب سوالات پرسشنامه در ارتباط با فرضيات تحقيق
سوال
فرضيه
سوال 1
فرضيه جنسيت ( فرضيه اول)
سوال 2
فرضيه وضعيت تاهل (فرضيه دوم)
سوال 3
فرضيه سن (فرضيه سوم)
سوال 4
فرضيه تعداد اعضاي خانواده (فرضيه چهارم)
سوال 5
فرضيه شغل (فرضيه پنجم)
سوال 6
فرضيه تحصيلات (فرضيه ششم)
سوال 7
فرضيه درآمد (فرضيه هفتم)

3-4-2 روايي پرسشنامه
از مفهوم روايي براي اين منظور استفاده مي شود که ابزار اندازه گيري تا چه حد ويژگي مورد نظر را مي سنجد. در اين پژوهش براي تعيين روايي پرسشنامه از روش روايي محتوا استفاده گرديده است. اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهني متخصص در مورد مناسب بودن اندازه گيري است. از اين رو، در اين پژوهش از نظرات کارشناسان و استاد محترم راهنما استفاده شده است.

3-4-3 پايايي ( اعتبار ) پرسشنامه
منظور از اعتبار وسيله اندازه گيري اين آن است که اگر خصيصه مورد سنجش با همان وسيله(يا وسيله مشابه) تحت شرايط مشابه، دوباره اندازه گيري شد، نتايج حاصله تا چه حد مشابه هستند. روشي که معمولاً براي محاسبه اعتبار پرسشنامه به کار مي برند، ضريب آلفا کرونباخ است.
که با استفاده از فرمول زير مي توان ضريب آلفا را محاسبه کرد:

که در آن:
J : تعداد زير مجموعه سوالات پرسشنامه آزمون
: واريانس زير آزمون i اٌم
: واريانس کل آزمون
با استفاده از نرم افزار SPSS ضريب آلفاي کرونباخ محاسبه مي شود.
ضريب آلفا کرونباخ در اين تحقيق 82. بدست آمد که نشان از پايايي بالاي تحقيق مي باشد.

3-5 جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق، شامل كليه مصرف كنندگان شامپو سير پرژک در سطح شهر آباده مي باشد.

3-6 نمونه آماري
نمونه، گروه کوچکي از جامعه است که براي مشاهده و تجزيه و تحليل انتخاب شده است. در واقع به دليل محدوديت زمان، منايع و امکانات، بايد از نمونه گيري استفاده کنيم. در اين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي طبقه بندي تصادفي استفاده شده است. شهر آباده به پنج منطقه تقسيم (شمال- جنوب- شرق- غرب- مركز) تقسيم شده و از هر منطقه چند سوپرماركت به صورت تصادفي انتخاب گرديد، به نحوي كه در هر سوپر ماركت تعدادي از مصرف كنندگان شامپو سير پرژک مورد پرسش قرار گرفتند.

3-6-1 تعيين حجم نمونه
تعداد نمونه از فرمول زير تعيين مي شود.

: Z?/2آمار? توزيع استاندارد با سطح اطمينان 95% است، بنابراين: Z?/2= 1.96
براي اينکه نمونه حد مطلوب خود را شامل گردد مي بايست حاصلضرب p.q حداکثر مقدار خود را دارا باشد. لذا براي اين امر مقدار = 0/5 p = q را در نظر مي گيريم.
مقدار E برابر با 5% (حداكثر خطاي قابل قبول) در نظر گرفته شده است.

(5/0) (5/0) 2(96/1)
2(05/0)
حجم نمونه تعداد 384 نفر مي باشد.

3-7 روش هاي آزمون فرضيه ها
در اين پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي استفاده مي شود. ابتدا کليه متغيرهاي جمعيت شناختي براساس شاخص هاي آمار توصيفي (فراواني، درصد و …) بررسي مي شود. براي آزمون فرضيات از آزمون هاي همبستگي استفاده مي شود. براي بررسي رابطه بين وضعيت تاهل و جنسيت مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد از آزمون اتا استفاده شده است. اين آزمون براي بررسي رابطه بين متغيرهاي اسمي و فاصله اي استفاده مي شود. براي بررسي رابطه بين سن مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. براي بررسي رابطه بين تعداد اعضاي خانواده، شغل، تحصيلات و درآمد مصرف كنندگان شامپو سير پرژک و خريد از آزمون اسپيرمن استفاده شده است.

4-1 مقدمه
در اين فصل به بررسي سؤالات تحقيق پرداخته مي شود و هدف دستيابي به اهداف تحقيق مي باشد. از اين رو، در ابتدا توصيف ويژگيهاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي قرار مي گيرد. پس از آن نوبت به بررسي اهداف تحقيق و پاسخ به سؤالات تحقيق مي‌رسد. در نهايت نيز، به بررسي ساير يافته‌هاي تحقيق پرداخته مي شود.
در تجزيه و تحليل پرسشنامه از مباحث استنباطي و توصيفي آماري استفاده شده است. آماره‌هاي توصيفي شامل ميانگين و … مي‌شود و در سطح استنباطي نيز از آزمونهايي كه در فصل سوم بيان گرديد، استفاده خواهد شد.

4-2 توصيف و تحليل داده هاي جمعيت شناختي
اين قسمت به ارائه آماره‌هاي توصيفي، نمودارها و ويژگي‌هاي جمعيت شناختي مي پردازد.

4-2-1 جنسيت
جدول 4-1: توزيع جنسيت

فراواني
درصد
درصد معتبر
درصد جمعي
معتبر
مرد
169
44.0
44.0
44.0

زن
215
56.0
56.0
100.0

کلي
384
100.0
100.0

از ميان 384 نفر افراد نمونه، تعداد 169 نفر آنها مرد و 215 نفر آنها زن بوده‌اند كه به ترتيب، مردها 44 درصد و زن ها 56 درصد از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید