دانلود پایان نامه

باشند، اعتماد عمومي را خدشه دار و در كاركردهاي عمومي اين سازمان ها اختلال ايجاد مي كند. بنابراين ضروري است، رفتارهاي خشونت آميز كاركنان و علل بروز رفتارهايي همچون پرخاشگري نسبت به همكاران و مديران، به رسميت نشناختن اختيار و اقتدار مديران و زير پا گذاشتن مقررات سازمان ريشهيابي شود(جلينك و اهرن20، 2008؛ به نقل از مهداد و همکاران، 1392). تا با برطرف كردن، عوامل به وجودآورندة آنها و تقويت عوامل بروز رفتارهاي مؤثر، كارآمد و شهروندي، كارايي و اثربخشي سازمان افزايش يابد. در اين پژوهش عدالت سازماني به عنوان عامل بوجود آورنده رفتار مؤثر در نظر گرفته شده است.
از ديدگاه استفن (2008) خشونت در افراد شاغل با پيامدهايي براي خود فرد، سازماني كه در آن كار ميكند و همين طور جامعه همراه است. پيامدهايي نظير كاهش بهرهوري، افزايش غيبت از كار، كاهش رقابتپذيري براي سازمان؛ بروز افسردگي، اختلالات روان تني (سايكوسوماتيك) و اختلال اضطراب، براي خود فرد و تحميل هزينه هاي درماني و بازنشستگي زودتر از موعد به جامعه، كه همگي هزينههاي قابل ملاحظه‌اي به فرد، سازمان و جامعه تحميل ميكند (مهداد و همکاران، 1392).
توجه به اجراي عدالت در سطوح ورزشي نقشي بالاتر از ماديات و فراتر از ديگر امكانات داراست. بي ترديد از بهترين و والاترين ايجاد انگيزه جهت تلاش ورزشكاران، مسئولان، مديران و مربيان و قهرمانان براي تعالي و پيشرفت و رسيدن به حق خويش بر مبناي قابليت و لياقت كارداني و كوشش آنان است.
لذا، عدالت به عنوان پيش شرط اساسي براي ارضا نيازها وموفقيت در يک سازمان درغالب جزئيترين مؤلفه‌ها نظير عدالت توزيعي21،رويه اي22، تعاملي23 ياد شده است. عدالت توزيعي را به عادلانه بودن پيامدها و نتايجي که کارکنان دريافت مي‌کنند نسبت ميدهند. عدالت رويهاي را به عادلانه بودن فرايند تصميمگيري براي تخصيص بروندادها و عدالت تعاملي را رفتار بين شخصي شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با تواضع واحترام مي دانند. چنانچه مديران سازمانها بدنبال پيشرفت وبهبود سازمان هستند بايد قادرباشند درک عدالت درسازمان رادرکارکنان خود ايجادکنند. مديران با مطالعه ابعاد عدالت و با دست يابي به شناخت مناسب از نحوه تأثيرگذاري آن برابعاد گوناگون کارسازمان، اين امکان را مي‌يابند که اقدامات مناسب‌تري را جهت توسعه احساس عدالت در سازمان، برنامه‌ريزي و مديريت نمايد (سيد جوادين و همکاران،1387).
مطالعه عدالت در محيطهاي کاري در سالهاي اخير رشد چشم گيري داشته است (ژانگ و همکاران24، 2009). تحقيقات نشان داده اند که فرآيندهاي عدالت نقش مهمي را در سازمان ايفا مي‌کنند و چگونگي برخورد با افراد ممکن است که باورها و احساسات و نگرش‌هاي افراد را تحت تأثير قرار دهد. به علت گستردگي پيامدهاي رعايت عدالت، بررسي اثرات درک از عدالت در سازمان‌ها توجه بسياري از محققان منابع انساني، رفتار سازماني و روانشناسي سازماني / صنعتي را به خود جلب کرده است (بيش و همکاران25، 2004). عدالت سازماني مربوط به ديدگاه کارکنان مي‌شود که آيا سازمان با آنها با عدالت برخورد ميکند يا نه؟ (آبو ايلانين26،2010).
تحقيقات مربوط به عدالت سازماني نشان داده بطور بالقوه بسياري از متغيرهاي مربوط به رفتار مدني سازماني را عدالت سازماني تبيين ميکند و يکي از مهمترين پيامدهاي عدالت سازماني که اخيراً مورد توجه قرار گرفته است. رفتار مدني سازماني و حيطههاي مختلف آن مي‌باشد(شکرشکن و نعامي، 1385). رفتار مدني سازماني رفتاري است که به قصد کمک به همکاران يا سازمان بوسيله فرد انجام مي‌گيرد ) هوف وهمکاران27،2008).
علي‌رغم اين واقعيت که نياز مبرم به مطالعه خشونت در محيط‌هاي کاري ايران وجود دارد، اما به استناد بررسي‌هاي انجام گرفته در منابع علمي معتبر تاکنون در ارتباط با دلايل شکل‌گيري خشونت و عوامل پيشگيري از آن در محيط‌هاي ورزشي کشورمان پژوهشي انجام نگرفته است.، و از آنجايي که مرور ادبيات پژوهشي نشان‌دهنده‌ي وجود رابطه منفي قوي ميان ابعاد عدالت سازماني ادراک شده با خشونت در محيط کار مي‌باشد، بنابراين ضرورت انجام اين پژوهش با هدف پاسخ‌گويي به اين سؤالات که: آيا ميان ابعاد عدالت سازماني ادراک شده (توزيعي، رويه‌اي و ارتباطي) با ميل به بروز خشونت و اشکال آن در کارکنان رابطه‌اي وجود دارد؟ و کدام يک از ابعاد عدالت، پيش بين انواع خشونت در محيط کار مي‌باشد؟ احساس گرديد. همچنين، از آنجايي که براساس نظريه‌هاي انتظار- ارزش (فذر28، 1982)، کنش مستدل (فيشبين و آجزن29، 1975)، و رفتار برنامه‌ريزي شده30 (آجزن، 1991) به نقل از بهنر و وانکه31 (2002)، ميل به انجام رفتاري خاص لزوماً به انجام همان رفتار منتهي نمي‌گردد، بلکه وابسته به پيامدهاي رفتار و ارزيابي ما از آن پيامدها دارد، بنابراين مسأله اصلي اين تحقيق، بررسي رابطهاي بين عدالت سازماني و خشونت در محيط کار در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس است.

1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلي:
تبيين رابطه بين عدالت سازماني با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.
اهداف فرعي:
تبيين رابطه عدالت توزيعي با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.
تبيين رابطه عدالت رويه اي با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.
تبيين رابطه عدالت ارتباطي (مراوده اي) با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس.

1-5- فرضيات پژوهش
– بين عدالت سازماني با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه وجود دارد.
– بين عدالت توزيعي با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه وجود دارد.
– بين عدالت رويه اي با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه وجود دارد.
– بين عدالت ارتباطي با خشونت در محيط کار اداره کل ورزش و جوانان استان فارس رابطه وجود دارد.

1-6- پيش فرضهاي تحقيق
– آزمودنيها با دقت به سؤالات پاسخ داده اند.
– آزمودنيها با صداقت کامل پرسشنامه را تکميل نمودهاند.
– سؤالات پرسشنامهها براي پاسخ دهندگان روشن و بدون ابهام بوده است.
– آزمودنيها درک مشابهي از سؤالات دارند و به خوبي هدف آن را درک نمودهاند.
– آزمودنيها در امتياز گذاري سؤالات با توجه به وضعيت موجود تصميم گرفته اند نه وضعيت مطلوب
1-7- روش آماري
براي تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار SPSS18 استفاده شد. دادها به صورت توصيفي و استباطي تجزيه و تحليل شود. در آمار توصيفي به ميانگين، انحراف معيار، ويژگيهاي جمعيت شناختي و متغيرهاي پرادخته ميشود. در آمار استباطي به تحليل فرضيههاي تحقيق با کمک ضريب همبستگي و رگرسيون پرداخته ميشود.

1-7- 1- متغيرهاي (اصطلاحات) پژوهش و تعاريف آنها
در اين تحقيق خشونت در محيط کار به عنوان متغير ملاک و عدالت سازماني به عنوان متغير پيشبين در نظر گرفته شده است.

1-8- تعريف مفهومي متغيرها
الف) عدالت سازماني:
عدالت سازماني متغيري است که براي توصيف عدالت در موقعيتهاي شغلي مختلف بکار ميرود و خصوصاً اينکه در آن بيان مي گردد به چه شيوهاي با کارکنان رفتار گردد که آنها احساس کنند به صورت عادلانه اي با آنها رفتار شده است(پورسلطان و همکاران، 1390).
عدالت توزيعي32 : به انصاف درک شده از پيامدهاي سازماني بازمي گردد(فورت و سولاو33، 2008).
عدالت رويه اي34: عدالت رويه اي مربوط مي‌شود به عدالت دريافت شده از روشهاي استفاده شده براي تصميم گيري در مورد اختصاص ها و نتايج (اولسون و همکاران35، 2006).
عدالت ارتباطي36: به کيفيت رفتار ميان اشخاص که بوسيله هر فردي احساس مي‌شود بر مي گردد (افجه، 1385).
در اين تحقيق براي سنجش ابعاد عدالت سازماني از پرسشنامه عدالت سازماني نيهوف و مورمن(1993)، استفاده گرديد. اين پرسش نامه شامل 20 سؤال است ( 5 سؤال براي سنجش عدالت توزيعي، 6 سؤال براي عدالت رويه اي، و 9 سؤال براي عدالت مراوده اي).
ب) خشونت:
خشونت: به صورت رفتار فيزيكي، احساسي و جنسي كه به افراد از نظر جسماني و يا رواني آسيب بزند تعريف مي شود(كلبيوگ، آكپينار و كوكوگ37، 2010 ).
خشونت در محل كار: خشونت در محل کار بخشي از خطرات شغلي مربوط به محيط كار ميباشد. و به صورت زير تعريف ميشود: اعمال خشونت آميز شامل تهاجم فيزيكي و تهديد به تهاجم به افراد در محل كار. خشونت فيزيكي عبارت است از حمله به طرف افراد با استفاده از دست و پا و يا آدم ربايي و قتل و استفاده از سلاح هاي سرد و گرم و تهديد يعني اظهار تمايل به آسيب رساندن شامل تهديد لفظي و فيزيكي و نوشتاري (آقاجانلو و همکاران، 1389).
سازمان جهاني بهداشت نيز خشونت را اين چنين تعريف مي كند: استفاده عمدي از نيروي فيزيكي، تهديد كردن بر عليه خود، شخص ديگر يا يك گروه يا جامعه كه مي‌تواند احتمال بالاي آسيب، مرگ، صدمات رواني يا محروميت داشته باشد (آقاجانلو و همکاران، 1389).
در اين تحقيق براي سنجش خشونت در محيط کار از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده گرديد. اين پرسش نامه شامل 28 سؤال است.

فصل دوم
مباني نظري پژوهش

سازمان سيستمي اجتماعي است که حيات و پايداري آن وابسته به وجود پيوندي قوي ميان اجزا و عناصر تشکيل دهنده آن است. ادراک بي عدالتي اثرات مخربي بر روحيه کار جمعي دارد، زيرا اهتمام نيروي انساني و انگيزش کارکنان را تحت الشعاع قرار مي دهد. بي عدالتي و توزيع غير منصفانه دستاوردهاي سازمان، موجب تضعيف روحيه کارکنان و تنزل روحيه تلاش و فعاليت در آن مي شود، بنابراين رعايت عدالت سازماني رمز بقا و پايداري جريان توسعه و پيشرفت سازمان و کارکنان آن است. در سازمانها، رعايت عدالت حائز اهميت است(توزيع پاداشها، روابط سرپرستي، ارتقا و انتصاب). در فراگرد توسعه رفتار هاي عادلانه (کاهش خشونت در محيط کار) و مهم تر از آن شکل دادن احساس عدالت در بين کارکنان، شناخت چگونگي تأثير گذاري رفتار هاي مبتني بر عدالت بر نگرش کارکنان اهميت دارد.
در اين فصل به بيان مباني نظري تحقيق، شامل توصيف متغيرهاي تحقيق و پيشينه مختصري از موضوع پرداخته ميشود.

2-1- مباني نظري تحقيق
2-2- عدالت
2-2-1- مفهوم عدالت
عدالت در لغت به معناي استقامت، انصاف و قسط و در اصطلاح به معناي قرارگرفتن هر موضوع در جاي خود و يا رعايت حق هر موضوعي است. در اينکه حق و جاي هر موضوع چيست و کجاست، اين نظريه وجود دارد: موضوعي ثابت در دل يک مجموعه رو به تکامل ملاحظه مي‌شود. بديهي است، از آنجا که جهان بينيهاي مختلف و نظامهاي ارزشي گوناگون جايگاه و حق افراد و موضوعات را متفاوت تعريف مي‌کنند و هريک، تحليل ويژهاي از حرکت جهان و موضوعات درون آن دارند، بنابراين، تعريف مشروع و مبسوط عدالت و مصاديق آن در هر دستگاهي مخصوص همان دستگاه خواهد بود (ميرباقري، 1389). در متون اسلامي از عدل و عدالت تعاريف بيشماري وجود دارد.
افلاطون مي گويد: عدالت عبارت
است از وضع شيء در مأخوذ عليه،يعني هر چيزي سر جاي خودش باشد(کاتوزيان،1385). در ميان انديشمندان اسلامي، مرحوم شيخ انصاري عدالت را استواري و استقامت مي داند و مرحوم علامه طباطبايي مي گويد عدالت برپاداشتن مساوات است و برقراري موازنه بين امور، بطوريکه هر چيزي سهم مورد استحقاق خويش را داشته باشد (حق پناه،1380).
شهيد مطهري در مجموع چهار معني براي کلمه عدل بيان مي نمايد:
الف) موزون بودن: اين معني از عدل به معناي وجود تناسب در مجموعه است و نقطه مقابل آن عدم تناسب است نه ظلم.
ب) عدل به معناي تساوي و نفي هرگونه تبعيض: اين تعريف نياز به توضيح دارد، اگر مقصود اين باشد که هيچ استحقاقي رعايت نگردد، اين عدالت عين ظلم است. اما اگر مقصود اين باشد که عدالت يعني رعايت تساوي در زمينه استحقاقهاي متساوي، معني درستي است. البته اين نکته حائز اهميت است که در اين صورت بازگشت اين معني به معني سومي است که ذکر خواهد شد.
ج) رعايت حقوق افراد و عطا کردن به هر ذي حقي حق او را: معني حقيقي عدالت اجتماعي بشري، يعني عدالتي که در قانون بشري بايد رعايت شود، همين معني است.
د) رعايت استحقاق ها: از نظر حکماي الهي، صفت عدل آن چنان که لايق ذات پروردگار است و به عنوان يک صفت کمال براي ذات احديت اثبات مي‏شود، به اين معني است، و صفت ظلم که نقص است و از او سلب مي‏گردد، نيز به همين معني است که‏ اشاره شد (مطهري، 1385).در اينجا ذکر اين نکته حائز اهميت است که آنچه به طور مستقيم با موضوع اين تحقيق مرتبط است، مفهوم عدالت به معناي سومين تعريف از عدالت در کلام شهيد مطهري است. بهترين تعريف عدل را مي توان در کلام امام علي(ع) جستجو نمود.ايشان در تعريف عدل مي فرمايند: “عدالت هر چيزي را در جاي خود قرار مي‌دهد” (نهج البلاغه، حکمت 437).
از اين رو هنگامي که نيت انسان صحيح و در صراط مستقيم باشد و مطابقاً اعمال و رفتار و کردار او نيز در جايگاه خود درست قرار گيرند، عدالت اجرا مي‌شود (مشرف جوادي، 1378). فرهنگ لغت آکسفورد عدالت را به عنوان حفظ حقوق با اعمال اختيار و قدرت و دفاع از حقوق با تعيين پاداش يا تنبيه توصيف کرده است، اما آنچه در تعاريف اين واژه به مقاصد ما نزديک تر است، مفهوم عدالت به معناي برابري و تساوي، دادگري و انصاف، داوري با راستي و درستي و مفاهيم ديگري از اين قبيل است (حسين زاده و ناصري، 1386). از امام علي(ع) سؤال شد: آيا عدالت برتر است، يا جود و بخشش؟ آن حضرت(ع) فرمودند: عدالت امور حيات را در جاهاي خود قرار مي‌دهد، وجود و بخشش امور را از جهت خود خارج مي‌سازد و ابعاد عاطفي مردم را اشباع ميکند (نهج البلاغه، حکمت 437).
براي اينکه بتوان عدالت را برقرار نمود بايد هواهاي نفساني و شيطاني را سرکوب کرد. از قدرت طلبي دوري جست، ايمان و رابطه با خداوند را تقويت نموده، حق و باطل را از هم جدا ساخت، تا کارکردن راحت باشد.عدالت را از خود شروع کرد، استبداد رأي را از خود دور کرد و از آنها خواست که در برابر برخوردهاي ناعادلانه مقاومت ورزند (مشرف جوادي، دلوي و عبدالباقي ؛1385). سازمان‌ها شکل مهم مؤسساتي هستند که در جامعه ما وجود دارند. شايد شما هم در بيمارستان متولد شده باشيد يا اينکه احتمالاً زندگي خود را در گورستاني به پايان ميبريد، هر دوي اينها سازمانند. مدارسي که درآن تحصيل مي‌کنيم، فروشگاه‌هايي که غذايمان را از آنجا خريد مي‌کنيم


دیدگاهتان را بنویسید