دانلود پایان نامه

– پيپريتنون
استرها
7- ترانس ـ کريزانتنيل استات
اکسيدها
8- پيپريتنون اکسيد
سزکويي ترپن‌ها
هيدروکربن‌ها
9- بتا ـ کريوفيلن
10- بيسسکلوگرماکرن

1027
1031
72/6

1098
1098
88/0

1186
1189
81/0

1192
1194
41/0

1141
1143
91/0

1248
1252
38/5

1230
1235
48/0

1366
1363
22/71

1412
1418
12/2

1489
1494
24/1
کتون‌ها

11- داوانون
1580
1586
73/1
کل ترکيبات شناسايي شده

9/91

4-3-2- مرزه بختياري
در تحقيق حاضر 17/98? ترکيبات در اسانس مرزه بختياري شناسايي گرديد که بيشترين ترکيب تشکيل دهنده‌ي اسانس آن جزء گروه فنول‌ها مي‌باشد که شامل تيمول و کارواکرول است. ترکيبات اصلي تشکيل‌دهنده‌ي اسانس اين گياه، کارواکرول (34/46?)، گاما ترپينن (32/21?)، پاراسيمن (42/9?)‌، بورنئول (64/4?)، آلفا ترپينن (22/3?)، تيمول (92/1?) مي‌باشد (جدول 4-4).

شکل4-2- کروماتوگراف حاصل از تزريق اسانس مرزه بختياري به دستگاه کروماتوگرافي گازي

4-3-3- مرزه زراعي
04/98? ترکيبات در اسانس مرزه زراعي شناسايي شد. ترکيبات اصلي تشکيل‌دهنده در اسانس مرزه زراعي کارواکرول (67/45?)، گاماترپينن (94/37?)، آلفا ترپينن (09/6?)، پاراسيمن (85/2?) و تيمول (21/0?) مي‌باشد (جدول 4-4).

شکل4-3- کروماتوگراف حاصل از تزريق اسانس مرزه زراعي به دستگاه کروماتوگرافي گازي

4-3-4- مرزه خوزستاني
41/99? ترکيبات در اسانس مرزه خوزستاني شناسايي گرديد. بيشترين ترکيب اسانس در مرزه خوزستاني کارواکرول (88/90?)، پاراسيمن (11/3?)، گاماترپينن (24/1?) است (جدول 4-4).

شکل4-4- کروماتوگراف حاصل از تزريق اسانس مرزه خوزستاني به دستگاه کروماتوگرافي گازي

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید