دانلود پایان نامه

کاتالاز، مانیتول، مالتوز، همولیز و DNase مشابه هم و مثبت واکسیداز منفی و تنها از نظر تست اسکولین با هم متفاوت هستند به گونهای که 14 نمونه مثبت و 6 نمونه منفی بودند.
تست
نمونهها
هیدرولیز اسکولین
مثبت
14
منفی
6

جدول 1-4 : نتایج تست هیدرولیز اسکولین در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای ورمپستان

2-4- بررسی نتایج تستهای بیوشیمیایی در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای عفونتهای انسانی
همانطور که در جدول 2-4 مشاهده میشود تمام استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای عفونت های انسانی کواگولاز، کاتالاز، مانیتول، مالتوز، همولیز و DNase مشابه هم و مثبت واکسیداز منفی و تنها از نظر تست اسکولین با هم متفاوت هستند به گونهای که 8 نمونه مثبت و 12 نمونه منفی بودند.
تست
نمونهها
هیدرولیز اسکولین
مثبت
8
منفی
12

جدول 2-4 : نتایج تست هیدرولیز اسکولین در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای عفونت های انسانی

3-4- بررسی نتایج تستهای بیوشیمیایی در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای اسکناس
همانطور که در جدول3-4 مشاهده میشود تمام استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای اسکناس کواگولاز، کاتالاز، مانیتول، مالتوز، همولیز و DNase مشابه هم و مثبت و اکسیداز منفی و تنها از نظر تست اسکولین با هم متفاوت هستند به گونهای که 15 نمونه مثبت و 5 نمونه منفی بودند.
تست
نمونهها
هیدرولیز اسکولین
مثبت
15
منفی
5

جدول 3-4 : نتایج تست هیدرولیز اسکولین در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای اسکناس

4-4- بررسی نتایج تستهای بیوشیمیایی در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای مواد غذایی
همانطور که در جدول 4-4 مشاهده میشود تمام استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای مواد غذایی کواگولاز، کاتالاز، مانیتول، مالتوز، همولیز و DNase مشابه هم و مثبت و اکسیداز منفی و تنها از نظر تست اسکولین با هم متفاوت هستند به گونهای که 15 نمونه مثبت و 5 نمونه منفی بودند.
تست
نمونهها
هیدرولیز اسکولین
مثبت
15
منفی
5

جدول 4-4 : نتایج تست هیدرولیز اسکولین در استافیلوکوکوس آرئوسهای جدا شده از نمونههای مواد غذایی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید