دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

قسمتی از متن پایان نامه :

  

تعریف عملیاتی واژه ها

بهره گیری از دولت الکترونیک

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 7 پرسشنامه اندازه بهره گیری از دولت الکترونیک به‏دست می‏آورد، نشان‏گر میزانی می باشد که او از خدمات دولت الکترونیک بهره می­برد. بالاترین امتیاز 35 و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه بهره گیری او از دولت الکترونیک بیشتر می باشد.

اعتماد عمومی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 1 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر اندازه اعتماد عمومی نسبت به خدمات دولت الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 140و پایین‏ترین امتیاز 28 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه اعتماد او به دولت بیشتر می باشد.

اطمینان

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های1 تا 13پرسشنامه اعتماد عمومی به‏دست می‏آورد، نشان‏گر اندازه اطمینان نسبت به دولت می‏باشد. بالاترین امتیاز65 و پایین‏ترین امتیاز13 می‏باشد و هرچه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه اطمینان نسبت به خدمات دولتی بیشتر می باشد.

 

درست‏کاری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 14 تا 21 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر اندازه حس درست‏کاری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 40و پایین‏ترین امتیاز 8 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه حس درست‏کاری نسبت به خدمات دولتی و دولت بیشتر می باشد.

خطرپذیری

در این پژوهش امتیازی که پاسخگو از گویه‏های 22 تا 28 پرسشنامه اعتماد عمومی بدست می‏آورد، نشان‏گر اندازه حس خطرپذیری نسبت به خدمات الکترونیک می‏باشد. بالاترین امتیاز 35و پایین‏ترین امتیاز 7 می‏باشد و هر چه امتیازی که پاسخگو به­دست می‏آورد بالاتر باشد، اندازه حس خطرپذیری نسبت به دولت بیشتر می باشد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-4-اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک با اعتماد عمومی

1-4-2- اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  2. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد خطرپذیری (از ابعاد اعتماد عمومی)
  3. تعیین ارتباط بین بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک و بعد اطمینان (از ابعاد اعتماد عمومی)
  4. پیش­بینی اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک براساس ابعاد اعتماد عمومی

1-4-3- اهداف جانبی

  1. تعیین اندازه بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  2. تعیین اندازه اعتماد عمومی و ابعاد آن در جامعه مورد مطالعه
  3. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در بهره گیری شهروندان از خدمات دولت الکترونیک در جامعه مورد مطالعه
  4. تعیین تأثیر متغیرهای جمعیت شناختی در اعتماد عمومی در جامعه مورد مطالعه
دسته‌ها: پایان نامه