دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیات پژوهش

فرضیه، یک حدس برآمده و مبتنی بر دانش نظری یا تجربه پژوهشگر به عنوان یک راه حل یک مساله می باشد، هر فرضیه را بایستی دربرگیرنده یک ارتباط احتمالی بین دو متغیر دانست که به صورت گزاره‌ای قابل‌آزمون ارائه می گردد (خاکی، 194:1390).

فرضیه های این پژوهش عبارتند از :

فرضیه اول : رفتارهای مبتنی بر اشتیاق در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه دوم: یکپارچه‌سازی خود با برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه سوم : پیوند عاطفی مثبت با برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه چهارم : ارتباط درازمدت با برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه پنجم :اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه ششم: داشتن یک توجه کلی نسبت به برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه هفتم : اعتماد به برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

فرضیه هشتم : حس تعلق به جامعه برند در ایجاد شیفتگی به برند موثر می باشد.

8-1 متغیرهای پژوهش

در یک دسته بندی از متغیرها می توان به متغیرهای مستقل و وابسته تصریح نمود. متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی می باشد که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری‌شدن توسط پژوهشگر، مقدارهایی می‌پذیرد تا تاثیرش روی متغیر دیگر (وابسته) نظاره گردد. متغیر وابسته، متغیری می باشد که هدف پژوهشگر، تشریح یا پیش‌بینی تغییرپذیری آن می باشد و برای پژوهش مورد مطالعه قرار می‌گیرد (خاکی، 79:1390).

در این پژوهش متغیر وابسته “شیفتگی به برند” می باشد و متغیرهای مستقل در این ارتباط عبارتند از : (1) رفتارهای مبتنی بر اشتیاق، (2) یکپارچگی خود با برند، (3) پیوند عاطفی مثبت، (4) ارتباط دراز مدت، (5)  اندوه ناشی از  احتمال جدایی از برند، (6) توجه کلی، (7) اعتماد/اطمینان به برند و (8) حس تعلق به جامعه برند.

سایت منبع

9-1- روش‌شناسی پژوهش

1-9-1- روش انجام پژوهش

بکارگیری روش علمی در پژوهش، تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد، لذا برای یک پژوهش معتبر به روش شناسی[1] نیاز هست. بعضی روش‌شناسی را موضوعی نظری می‌دانند که با منطق و فلسفه پیوسته می باشد و بعضی دیگر روش‌شناسی را از فلسفه جدا دانسته، و آن را یک رشته علمی می‌دانند. مطالعه و تحلیل نقادانه شیوه‌های خاص شناخت و نظریه در حوزه‌های علمی، وظیفه شاخه‌ای از “فلسفه علم” می باشد که “روش‌شناسی” خوانده می گردد. دستیابی به هدف‌های پژوهش، زمانی حاصل می گردد که جستجوی شناخت با روش‌شناسی درست انجام پذیرد. روش‌شناسی پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند (خاکی، 227:1390).

این پژوهش از نظر دسته‌بندی تحقیقات بر اساس هدف آنها یک پژوهش کاربردی می‌باشد. به دلیل اینکه به شناسایی عوامل موثر در شیفتگی مصرف‌کننده به برند می‌پردازد و همچنین بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. زیرا که به توصیف نظام‌مند وضعیت فعلی و ارتباط میان متغیرها با بهره گیری از پرسشنامه پرداخته می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]– Methodology

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

این پژوهش شامل اهداف نظری و اهداف کاربردی به تبیین زیر می‌باشد :

1-3-1- هدف نظری

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند در مصرف‌کنندگان برند آدیداس[1]

2-3-1- هدف کاربردی

کمک به تولیدکننده پوشاک ایرانی برای ارتقای جایگاه برند خود در بازار بسیار رقابتی و شیفته‌کردن هر چه بیشتر مصرف‌کننده به تولیدات پوشاک ایرانی.

[1] – adidas

شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند (مورد مطالعه برند آدیداس)

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  شناسایی عوامل موثر بر شیفتگی به برند مورد مطالعه برند آدیداس با فرمت ورد

دسته‌ها: پایان نامه