دانلود پایان نامه

ادامه همبستگي آنها با انرژي پايداري (E2) حاصل از انتقالات الکتروني، جمعيت الکتروني و انرژي اوربيتالهاي دهنده و گيرنده حاصل از آناليز NBO مورد بررسي قرار ميگيرد. براي بررسي اين موضوع محاسبات مکانيک کوانتومي آغازين و تحليل NBO را برروي چهار ترکيب مورد نظر که هر يک داراي دو پيکربندي “ترانس” و “سيس” ميباشند انجام داده و فرم پايدار در هر يک از ترکيبات مشخص گرديده است.
ترکيبات مورد بررسي در اين تحقيق عبارتنداز: (در عکس اتمهاي هيدروژن بر روي حلقهها براي نمايش بهتر حذف شدهاند.)
ترکيب شماره يک :
سيس-1و2-ديفنيل ديآزن

ترانس-1و2-ديفنيل ديآزن

ترکيب شماره دو :
سيس-1و2-ديفنيل ديفسفن

ترانس-1و2-ديفنيل ديفسفن

ترکيب شماره سه :
سيس-1و2-ديفنيل ديآرسن
ترانس- 1و2-دي فنيل دي آرسن
ترکيب شماره چهار :

سيس-1و2-ديفنيل دياستيبن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید