دانلود پایان نامه

فضایی می توانند داشته باشند. از این رو مجتمع های زیستسی نقش عمده ای در جوامع بشری ایفا می کنند.
– معماری باید چیزی را ارائه کند که در آن مقطع زمانی جامعه به آن نیازمند است و این شیوه زمانی میسر است که طراح با جامعه در تماس دائم باشند و گفتگو بین این دو استمرار یابد.
– بناهادر محیط های مختلف امکان فرصتهای استثنایی تغییر محیط و تغییر نگاه به زندگی می دهد از این روست که بناهای زیستی نباید به فضای بسته ی محدود و قراردادی مبد ل شوند.

فصل دوم :
«مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق»

2-1 منابع تحقیق:
منابع مورد نظر در بر چهار گرو استوار می باشد.

1 – کتاب و مقالات:
در این بخش از منابع خارجی و داخلی استفاده شده است. از منایع خارجی می توان به مسکن و معماری در جامعه روستایی گیلان که توسط کریستیا نب نوشته و ترجمه اعلا الدین کوشه گیر. دارالمرز گیلان که توسط رابینو تالیف و توسط تر جمه شده نیز استفاده شده است.
و از منابع داخلی میتوان به مقاله ساخت خانه های شکیلی در گیلان که در نشریه علمی و پژوهشی هنر های زیبا به چاپ رسیده ، کتاب از آستارا تا استر آباد نوشته آقای منوچهر سوده.، کتاب اقلیم معماری نوشته مرتضی ستوده ،کتاب گیلان قسمت اب و هوای گیلان تالیف آقای محمد حسن گنجی وبه کوشش ابراهیم اصلاح عر بانی به چلپ رسیده ،کتاب معماری خانه های گیلان تالیف خانم مژگان خاکپور، مقاله پایدری نوشته مد رضا جودت ،مجله آبادی و مقاله معماری پایدار نوشته فرهاد احمدی ،فصلنامه واحد معماری پایدار نوشته فر هاد احمدی ،مقاله بهینه سازی مصرف انرژی نوشته حسین سلطان زاده کهدر مجله معمای و فر هنگ چاپ شده ، مقاله مفهوم معماری پایدارنوشته خانم مونا آذر بایجانی ،مقاله گرایش های زیست محیطی در عصر پست مدر نیزم نوشته مسعود بانی ، مقاله معماری پایدار در جستجوی بهشت های زمینی که در مجله هنر و معماری چاپ شده ، کتاب کار برد جغرافیای طبیعی در بر نامه ریزی شهری و روستایی تالیف محمد جعفر زمر دیان ، کتاب زمین شناسی تاریخی تالیف ابراهیم اشراقی و غلامعلی شایگان ، کتاب جغرافیای انسانی ایران تالیف منصور بدری فر ،کتاب مجموعه مباحث و رو شهای شهر سازی(محیط زیست )،کتاب کتاب مجموعه مباحث و رو شهای شهر سازی (جغرافیا) تالیف محمد تقی رهنائی ، مقدمه ای بر مبانی بر نامه ریزی شهری تالیف اسماعیل شیعه مقلاله سیل در ماسوله تالیف دکتر بهمن رمضانی مقاله بررسی علل سیل در شهر رشت استفاده شده است.
در بخش بررسی های میدانی:
در بسیاری از موارد از مله مناطق روستایی ماسال، امام زاداده ابراهیم و فومنات و منطقه های جلگه ای در رودسر- لنگرود و….. بازدید و تصویر و عکس و اطلاعات تهیه شده است.
در بخش منابع عکس ونقشه از :
کتاب مجموعه مباحث و رو شهای شهر سازی .
کتاب مجموعه مباحث و روشهای شهر سازی .
مقاله اب بندانهای استان گیلان
مقاله سيل در ماسوله.
استفاده شده است
در بخش نمودار های وامار از :
مقاله از مطالعات آب بندانهای گیلان استفاده شده است.
در بخش ماهواره ای:
از عکس ماهواره ای استان گیلان استفاده شده است
.
در بخش منابع اینتر نتی از:
➢ سایت http://www.sustainableenergy.org

2-2- مبانی نظری تحقیق:
– جغرافیای طبیعی در طراحی
کلیه پدیده های طبیعی که در قالب جغرافیا قرار می گیرد در شاخه جغرافیای طبیعی مطرح می شود به عبارتی کلیه پدیده هایی که به دست عوامل طبیعی ساخته می شوند و در اثر تأثیرات متقابل آنها به وجود می آيند و در حقیقت بستر فعالیت های انسان را در طبیعت تشکیل می دهند موضوعات جغرافیای طبیعی را به وجود می آورندو
بر این اساس
مبانی نظری تحقیق در فصل مشترک معماری وجغرافیا در این تحقیق:
– ژئومورفولوژی
– اقلیم
– موقعیت جغرافیائی
– بوم گرائی و استفاده از مصالح بوم اور
– هیدرولوژی

از عوامل فوق که در معماری تحت عنوان مبانی نظری نام برده میشود به عنوان اساس طراحی کالبدی در بنا استفاده میگردد. مبانی نظری این رساله می باشد.
2-3- مبنای نظری ژئو مر فو لوژی در طراحی:
اشکال زمین از عوامل مهم طبیعی هستند که در زندگی انسان به شدت موءثر هستند. پستی و بلندی زمین ،جنس آ و دیگر ویژگی های مر بوط به خشکیهایکره زمین که بستر اصلی حیات و فعالیتهای انسان در زمین است در ابعاد مختلف زندگی انسان هارا تحت تاثیر قرار می دهد. بنا براین شکل گیری اشکا ل زمین ،تغییرات آن که در قالب ژئو مر فولوژی مورد مطالعه و بررسی قرار میگیر دبه منظور شناسائی بیرونی ترین بخش لیتوسفر و محل تماس انسان با سنگ کره است تا را برقراری این ماس به خوبی شناخته شود. قالکونبورک” گفت است ،(( موقعی که در هند شرقی به عنوان ژو مر فو لوژیست خد مت میکردم به این واقعیت پی بردم که جغرافیدنان کاملا آماده اند تا بهتر وبشتر در جوامع انسانی موءثر باشند و انسانرا با نوع زنگیش ،مسا ئلش و کلا با محیطش مطا لعه و بررسی نمایند)) ( کتاب جغرافیای نانسانی- تالیف دتر منصوربدری فر-ص 11- پ 2)

2-4- مبنای نظری اقلیم ( آب و هواشناسی):
پدیده های جوی از قبیل درجه حرارت ، رطوبت ،فشار و باد در همه جای زمین یکسان منتشر نشده اند و تأثیر عوامل جغرافیایی چون کرویت زمین، دوری از دریاها، ارتفاع و… تغییراتی دیده و در هر جا با پتانسیل متفاوت ظاهر می شوند بنابراین علی رغم حضور همه این قبیل پدیده ها در تمام نقاط زمین به دلیل عدم حضور یکسان آنها در سطح زمین و متفاوت بودن پتانسیل آنها ترکیب های متفاوتی از آنها که همان آب و هوا است در سطح زمین به وجود می آید و میانگین تغییرات آنها در زمان طولانی که در واقع ماهیت آب و هوای منطقه تحت تأثیر خود را معلوم کرده و چهارچوب آب و هوای یک منطقه را ترسیم می کند. هرچند تمام وسعت گیلان به 15هزار کیلومتر نمی رسد اما این استان دارای چند اقلیم خاص است.
2-5- مبنای نظری هید رو لوژی در طراحی:
آب مایه حیات است و انسان قویا بدان نیاز مند است. از آنجا که توزیع آب نیز چون دیگر عناصر طبیع در سطح زمین یکسان نیست مطالعه منابع اب در طبیعت نحوه دستیابی به آن که در شاخه هیدرو لوژی انجام میگیرد از اهمیت ویژه بر خور دار است. بنا براین جغرافیای ابها که از اقیانو سها و در یا ها و در یاچه ها و بالا خره رودخانه هادر چا چو ب اصول جغرافیا بحث می کند از شاخه هی مم جغرافیای طبیعی محسوب میشو. و منابع آب و پتانسیل اها را در هر نقطه از سطح زمین برای استفاه انسانها اشکار می سازد. تاثیرا ت این بحث در طراحی بنا . خص.صا در نحوه استقرار بنا موثر بوده و جزء مبانی نظری این رساله میباشد.
2-6- مبانی نظری و «معماری بومی گیلان» :
– معماری گیلان به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت که حاصل عوامل مختلف اقلیمی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و… است و بیشترین تأثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است. به نظر می رسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تأثیر محیط پیرامون خود گرفته است. به نظر میرسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تأثیر محیط پیرامون می باشد.
برای شناخت این معماری باید تأثیر عوامل اقلیمی بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد بررسی قرار گیرند.از این رو ابتدا درباره ی مفهوم پایداری،توسعه ی پایدار و تأثیر و اهداف آن را در معماری بررسی می کنیم سپس به بررسی معماری گیلان ، به ویژه تأثیر ویژگی های اقلیمی و طبیعی آن پرداخته ایم.
– معماری بومی گیلان که با کالبدی زیبا در دل طبیعت و هماهنگ با آن تلفیق شده است، امروزه نیز پاسخگوی مناسبی در جهت خلق فضایی هماهنگ با طبیعت و اقلیم منطقه می باشد به گونه ای که می توان آن را بهترین الگو برای دستیابی به معماری پایدار منطقه دانست لذا با توجه به ویژگی های غنی معماری بومی گیلان ،بازنگری در اصول به کار برده شده ،جهت دستیابی به راهکارهای مناسب برای طراحی معماری امروز منطقه ضروریست.
از ویژگی های معماری پایدار،هماهنگی با اقلیم و طبیعت منطقه و حفظ آن و نیز کاربردمطلوب انرژی های طبیعی برای رسیدن به شرایط آسایش زندگی انسان است،دست یافت.
با توجه به مطالعات ارائه شده در خصوص معماری گیلان می توان گفت:
➢ در گیلان شکل ساختمان به صورت برونگرا؛معماری و طبیعت در تعامل با یکدیگرند.
➢ بام ساختمان به صورت شیبدار،با شیب و جهت مناسب با توجه به باد غالب طراحی شده است.(پر بارانی)
➢ جهت جلوگیری از نفوذ رطوبت و آب باران،کف طبقه همکف بالاتر از سطح طبیعی زمین با ایجاد پی مناسب قرار گرفته است.
➢ عدم وجود زیر زمین به علت بالا بودن آب های سطحی و رطوبت در معماری گیلان.
➢ ایوان اصلی ترین فضا با عملکردی چندگانه در اطراف اتاق های ساختمان که موجب ارتباط فضای بسته و باز می شود و تأثیر شایان توجهی در ایجاد شرایط اقلیمی مناسب و نقطه آسایش در ساختمان دارد.
➢ استفاده از تهویه و کوران دو طرفه از شمال به جنوب و جنوب به شمال از خصوصیات معماری این منطقه می باشد.
➢ به کار گیری مصالح بوم آورد و موجود در طبیعت اطراف وبا حداقل نیاز به تخصص در اجرای آن،از ویژگی معماری گیلان است.
➢ استفاده از فضاهای این معماری با عملکردهای مختلف و استفاده فصلی فضاها از خصوصیات خاص معماری گیلان می باشد.
➢ تزئیناتی نظیر؛طاقچه ،نرده،گلدان و تناسبات ابعاد و اندازه فضاها و در و پنجره،رنگ آمیزی شاد دیوارها و ستون ها و نرده ها با توجهبه محیط و طبیعت در این معماری شاخص است.
2-7- ادبیات تحقیق
در ادبیات تحقیق لز زبان فارسی روانو آمیخته با پاره ای لغات انگلیسی که مبنای علمی خاص داشته استفاده شده و سعی در رعایت اصول نگارش و ترتیب قرار گیری فصول و بخش شده است.
رساله با د و زبان فارسی و انگلیسی به صورت تلفیقی نوشته شه است.
در روش نگارش نیز از انشای روان ضمن رعایت دستور زبان فارسی و انگلیسی برای استفاده شده است.
در طبقه بندی و فهرست نیز با رعایت دستئو رالعمل نگارش و تدوین پایان نامه های کار شتاسی ارشد که توسط امور پژو هشی دانشگاه تهیه و تنظیم شده استفاده شده است.
بر اساس این دستور العمل برای تایپ و حروف چینی از بر نامه و فونتهای 14 و 12استفاده شده است..
متن نوشتاری با توجه به نوع تحقیق به ترتیب شامل بر پنج فصل و بخش و زیر شاخه می باشد.
صفحات ارائه شده عبارتند از: عنوان ، فهرست های مطالب و جداول ونمودار ها ، چکیده،و فصول ارائه شده شامل:
فصل اول کلیات تحقیق/ فصل دوم (مرور منابع/ادبیات تحقیق / پیشینه تحقیق) – فصل سوم (روش اجرای تحقیق/ مواد و روشها)- فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها ویافته ها) و همچنین فهرست منابع به دو زبان فارسی و انگلیسی و چکیده به زبان انگلیسی و در پایان صفحه عنوان انگلیسیارائه شده است.
2-7-1- (طراحی بنا و پایداری آن)
برای رسدن به پاسخ مناسب برای بخش اول از ابزار پایداری استفده شده است .
و قبل از هر چیز باید اشاره ای به توسعه پایدار داشته باشم(بیان شده در فصل سوم) تا راه چگونگی رسیدن به هدف نهایی را ایجاد نمایم.
2-7-2- پایداری(sustain):
فعل sustain به معنای نگهداشتن یا نگهداری کردن است.در فارسی به “پایا”،”دایم”،”با ثبات”،”باقی”،”استوار”،”جاویدان”،با دوام”و… ترجمه شده است.اما در این چند دهه اخیر این واژه با معنای “آنچه که می تواند در آینده تداوم یابد”،یا”پایداری” کاربرد پیدا کرده است.
2-7-3- توسعه پایدار:
از دیدگاه روبرت آگن در کتاب((چگونه جهان را حفظ کنیم)):
توسعه پایدارتوسعه ای است که احتمالا به منظور دستیابی به هدف برطرف کردن احتیاجا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید