دانلود پایان نامه

دهي تفاوت معني‏دار شاخص‏هاي مورد سنجش در تيمارها طي زمان، مي‏باشد.
داده‏ها به‏صورت ميانگين ± انحراف معيار بيان شده‏اند.

4-2-10-6 ميزان سفيدي
ميزان سفيدي سوسيس‏هاي ماهي نگهداري شده در فريزر در طول مدت 40 روز ذخيره‏سازي، افزايش معني‏دار يافت (05/0>p). ميانگين ميزان سفيدي سوسيس‏هاي تهيه شده از مينس کمتر و ميانگين ميزان سفيدي سوسيس‏هاي تيمار سوريمي بيشتر از ساير تيمارها بود (05/0>p). سفيدي سوسيس‏هاي ماهي تيمار مينس شسته وضعيت بينابيني را دارا بود (شکل 4-27).

شکل 4-27 تغييرات ميزان سفيدي در سوسيس‏هاي ماهي کپور نقره‏اي تيمارهاي مينس، مينس شسته و سوريمي در يخچال 4 درجه سانتيگراد


دیدگاهتان را بنویسید