دانلود پایان نامه

مخالفم
8
7/8
100
جمع
92
100

ميانگين:55/2 انحراف استاندارد:84/0 واريانس:71/0

اطلاعات مندرج در جدول 4-6 و نمودار 4-5، حاکي از آن است که اكثريت پاسخگويان نمونه (88 درصد)، ميزان متغير تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجة كشور قبل ازاجراي طرح را متوسط به پايين ارزيابي كرده اند.
12درصد از پاسخگويان گزينه موافقم و كاملا موافقم را انتخاب كرده اند كه رقم قابل توجهي نمي باشد كه مي توان از آن صرف نظر نمود.
ميزان متغير تهيه وتنظيم وپيشنهاد بودجة كشور بين پاسخگويان از 1 تا 5 امتياز گرفته است. ميانگين گروه نمونه 55/2 مي‌باشد. يعني بيش از نيمي از پاسخگويان نمرة كمتر از ميانگين فرضي 3 دريافت کرده‌اند.


دیدگاهتان را بنویسید