دانلود پایان نامه

چکیده

تاثیر تجویز ایمپلنت ملاتونین(18 میلی گرم)به صورت زیر پوستی بر فاکتور های تولید مثلی و عملکرد کبد و کلیه ی سگ نر

امروزه به دلیل تنوع کاربردهای استفاده از سگ ها، مدیریت تولیدمثل وکنترل باروری سگ ها اهمیت زیادی یافته است.افزایش غیرقابل کنترل جمعیت سگها و خطر شیوع بیماریهای مسترک، گاز گرفتگی و مزاحمت سگهای ولگرد لزوم استفاده از برنامه های کنترل جمعیت را برای سگها تشدید کرده است. در این مطالعه تعداد 7 قلاده سگ نر بالغ در دو گروه درمانی (کاشتن ایمپلنت ملاتونین 18 میلی گرم زیر پوست گردن، 5 قلاده) و گروه شاهد (2قلاده) به مدت 9 هفته مورد بررسی قرار گرفتند و در این مدت خونگیری هفتگی و التراسونوگرافی بیضه انجام شد. تفاوت میانگین غلظت تستسترون در دو گروه از لحاظ آماری معنی نداشت اما روند تغییرات این هورمون در گروه درمان بصورت کاهش غلظت بود (05/0P). در مورد تغییرات قطر بیضه ها و غلظت ALP، ALT، BUN و کراتینین نیز تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. در نتیجه، استفاده از ایمپلنت ملاتونین به میزان 18میلی گرم باعث کاهش غلظت تستسترون سرم درمدت 9 هفته گردید.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول:مقدمه و هدف 1

فصل دوم:کلیات
1-2-آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر 3
1-1-2 نزول بیضه 6
2-1-2 مجرای دفران 7
3-1-2 آلت تناسلی 8
4-1-2 سگ نر 8
5-1-2 غدد ضمیمه جنسی 9
2-2 اسپرم سازی 10
1-2-2 فیزیولوژی اسپرم سازی سگ و نحوه ی انالیز اسپرم 11
2-2-2 اسپرم سازی 12
3-2-2 فاکتورهای موثر در کیفیت اسپرم 14
1-3-2 ریتم ها ی روزانه و فصلی 14
2-3-2 عملکرد ملاتونین 15
3-3-2 مکانیسم تولید ملاتونین 16
1-4-2 روش های عقیم سازی در سگ نر 18
2-4-2 تعیین زمان مناسب 19
عنوان صفحه

3-4-2 تعیین زمان مناسب عمل جراحی 19
4-4-2 تکنیک های جراحی 19
1-5-2 مزایای عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر 20
2-5-2 معایب عقیم سازی به روش جراحی در سگ نر 20
1-6-2 کنترل شیمیایی تولید مثل سگ نر 21
2-6-2 ویژگی های مطلوب عقیم سازی به روش شیمیایی 22
3-6-2 معایب عقیم سازی به روش شیمیایی 22
4-6-2 ویژگی های ماده مناسب برای کنترل اندازه ی جمعییت و باروری 22
5-6-2 روش های عقیم سازی شیمیایی 23
6-6-2 پروژسترون ها 23
7-6-2 اندروژن ها 24
8-6-2 آگونیست های GnRH 24
9-6-2 آنتاگونیست های GnRH 25
10-6-2 پیشگیری از باروری با استفاده از روش های ایمنی 25
11-6-2 تجویز مواد شیمیایی 25
12-6-2 ایجاد سدهای فیزیکی-مکانیکی 27
13-6-2 سیتوتوکسین های کونژوگه شده 28

فصل سوم: مواد و روش کار
1-3 مواد و وسایل مورد نیاز 29
2-3 روش کار 30
3-3 انالیز اماری 30

عنوان صفحه

فصل چهارم: نتایج 31

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات 40

منابع 41

فهرست جدول

عنوان صفحه

جدول1-4.انالیز اماری غلظت تستسترون در خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 32
جدول2-4.انالیز اماری سایز بیضه راست دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 33
جدول3-4.انالیز اماری سایز بیضه چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 33
جدول 4-4.انالیز اماری غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 34
جدول 5-4.انالیز اماری غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 35
جدول 6-4.انالیز آماری غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 36
جدول 7-4.آنالیز آماری غلظت cratinin خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 37

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 1-4.تغییر غلضت تستسترون در خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 32
نمودار2-4 تغییر سایز بیضه راست و چپ دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 34
نمودار3-4 تغییر غلظت ALP خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 35
نمودار4-4 تغییر غلظت ALT خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 35
نمودار5-4 تغییر غلظت BUN خون دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 36
نمودار6-4 تغییر غلظت cratinin خون دو دو گروه شاهد و درمان با ملاتونین 37

فصل اول: مقدمه و هدف

تا 60 سال پیش هیچ تحقیق جدی بر روی غده ی پینه ال صورت نگرفته بود. دهه 1950 را باید دریچه ای به دنیای این غده درون ریز دانست. تلاش های زیادی که در این زمینه صورت گرفت نهایتا منجر به کشف چندین اثر مهم این غده شد (ریتر1991) از جمله:
فعالیت فیریولوژیک غده ی پینه ال متاثر از تغییرات نورانی محیط می باشد(ریتر1991).
این غده ماده ای ترشح می کند به نام N-acetyl-5-metoxytriptamin یا ملاتونین که نشان دهنده ی فعالیت اندوکراینی این غده می باشد (ریتر1991). ملاتونین هورمونی است که به طور عمده در پینه آل تولید می شود که مرتبط با سیستم اندوکراینی است و پیرو سیکل شبانه روزی الگو می گیرد (توتوتی و همکاران2009). ملاتونین در ابتدا تنها به عنوان تنظیم کننده ی فیزیولوژیک ریتم های شبانه روزی و حتی فصلی بررسی می شد (توتوتی و همکاران2009). اما با جمع شدن مدارک بیشتر نشان داده شد این هورمون بر روی تعداد زیادی از بافت ها حتی غیر مربوط به سیستم اندوکراینی نقش دارد (توتوتی و همکاران2009). ترشح ملاتونین توسط hypothalamic suprachiasmatic nuchlear کنترل می شود که در شب ها میزان ترشح به بیشترین حد خود میرسد (توتوتی و همکاران 2009).
فعالیت تولید مثلی وابسته به فصول و طول روز به صورت جدا نشدنی به این غده مربوط می شود (ریتر1991). رفتار های تولید مثلی همزمان با بلوغ که در ماده ها با اولین خونریزی و در نر ها با توجه به کیفیت اسپرم و رفتار های خاص شروع می شود.سیکل جنسی سگ ماده شامل چهار مرحله ی پرواستروس, استروس, دی استروس و انستروس می باشد. این چرخه در سگ های ماده مونواستروس و غیرفصلی است.در مرحله ی پرواستروس که میانگین 9 روز طول می کشد اولین رفتارهای تولید مثلی از جمله تورم سفت فرج و خروج ترشحات رحمی بدون تمایل به جفتگیری مشاهده می شود( مقیسه1390) .استروس مرحله ای است که سگ اجازه ی جفتگیری را می دهد که با نرم شدن فرج و تغییر رنگ ترشحات در طول مدت 9 روز خود را نشان می دهد ( مقیسه1390). هم سگ های آبستن و هم سگ های ماده ای که موفق به جفتگیری نشده اند وارد فاز طولانی مدت و 60 روزه ی دی استروس میشوند.در این مرحله به دلیل تغییرات هورمونی رشد و بزرگ شدن پستانها و شیرواری مشاهده می شود( مقیسه1390). انستروس مرحله ی خاموشی فعالیت های تولید مثلی می باشد. تغیرات هورمونی در این مرحله به صورت افزایش فرکانس و دامنه ی ترشح گنادو تروپین با واسطه ی دوپامین می باشد.به طور متوسط 4.5 ماه به طول می انجامد. ( مقیسه1390)
به طور میانگین سگ های ماده هر 7 ماه مرحله ی پرو استروس خود را شروع می کنند. (مقیسه1390)
همانطور که گفته شد بلوغ در سگ های نر با ارزیابی رنگ ، حجم، درصد اسپرم های با حرکت پیشرونده، غلظت و تعداد کل اسپرم ها در انزال و درصد اسپرم هایی با شکل طبیعی می باشد ( مقیسه1390)

تحقیقات جدید نشان دادند تجویز یک دوز ملاتونین در روز در زمان مشخص با توجه به سیکل شبانه روزی می تواند تاثیر خفیفی بر روی محور هیپوتالاموس-هیپوفیز مشابه ملاتونین تولیدی در غده پینه آل داشته باشد ( ریتر 1991).
با توجه به عوارض و خطرات زياد جراحي عقيم سازي از جمله خطر بيهوشي، خونريزي، صرف زمان زياد، عوارض پس از جراحي (مانند كشيدن بخيه ها)، هزينه بالا و غير قابل بازگشت بودن باروري، امروزه تلاش در جهت استفاده از روش هاي كمتر تهاجمي و كارآمد و بدون عوارض ذكر شده ادامه دارد (فوزوم 2013). تحقيق حاضر در راستاي اين هدف و يافتن راه جايگزين احتمالي استفاده از ملاتونين در سركوب موقتي سيستم توليد مثلي مي باشد. بعلاوه عوارض جانبي احتمالي استفاده از ملاتونين به روش كاشت زير پوستي (ايمپلنت) نيز بررسي مي گردد.

فصل دوم: کلیات

به دلیل اینکه در این مطالعه دستگاه تناسلی سگ مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است و از اصطلاحات مربوط به آناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر استفاده شده است لذا در ابتدا مروری کوتاهی بر این مباحث می شود و در ادامه آنها روش های مختلف عقیم سازی سگ نر و مزایا و معایب آنها آورده می شود.

1_2_اناتومی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نر

بخش های دستگاه تناسلی نر به قرار زیر است :
-بیضه ها
– اپیدیدیم
– مجرای دفران ، همچنین وازدفران نیز نامیده می شوند.
-میزراه
-آلت تناسلی(قضیب)
-غدد پروستات که یک غده ضمیمه جنسی است.
– غده پیازی – میزراهی ، غده ضمیمه جنسی دیگری است که تنها در گربه های نر دیده می شود.
– تولید اسپرماتوزوا(اسپرم) توسط فرایند اسپرماتوژنر رخ می دهد، این سلول ها با تخمک آزاد شده توسط جنس ماده لقاح میابند .
– تولید مایعی جهت انتقال اسپرم از بیضه به مجرای تناسلی ماده و حفظ حیات ان.
– ترشح هورمون تستسترون که اسپرماتوژنر را تحت تاثیر قرار می دهد . همچنین تکامل صفات
ثانویه ی جنسی و الگو های رفتاری نر از دیگر اثرات این هورمون است.
یک جفت بیضه وجود دارد که در حیوانات بالغ در خارج از حفره ی بدنی درون کیسه بیضه قرار دارند

اسکروتوم کیسه ای است که از پوست نسبتا بدون مو و غالبا رنگی و پیگمنتانه تشکیل شده است .

پدیده ی اسپرماتوژنر (تولید اسپرم) عمدتا در درجه حرارت های زیر درجه حرارت مرکزی بدن رخ می دهد . به این دلیل بیضه ها در خارج از محوطه بدنی و در محیط خنک بیرون قرار گرفته اند. در سگ ها اسکروتوم بین اندام های حرکتی خلفی قرار گرفته است و در گربه به ناحیه پرینه متصل می باشد و پایین تر از مقعد قرار دارد. در قسمت داخل ، این کیسه به دو بخش تقسیم می شود که هر بخش حاوی یک بیضه است. بیضه چپ اغلب کمی پایین تر از بیضه ی راست آویزان شده است. در میان دیواره اسکروتوم عضله دارتوس قرار گرفته است. در هوای سرد این عضله منقبض شده و پوست اسکروتوم را ضخیم تر می نماید و دمای بیضه ها را بالا تر می برد. در آب و هوای گرم ، عضله شل شده و اسکروتوم نازک تر می شود و بنابراین بیضه ها خنک تر می شوند (کاظمی و موسوی،1388).
بنابراین درجه حرارت ثابتی برای فرایند اسپرماتوژنز فراهم می شود. هر بیضه یک ساختمان بیضی شکل است که در یک لایه مضاعف از صفاق به نام تونیکا واژینالیس پیچیده شده اند. بافت بیضه ها از تعداد زیادی لوله های ته بسته به نام لوله های سمینی فر تشکیل شده است که توسط دو نوع سلول مفروش شده اند:
1-سلول های اسپرماتوژنیک: این سلول ها در طی تقسیم میوز و تقسیم و تمایز پیدا می کند و اسپرم های نابالغ یا استروماتید ها را تولید می نمایند. هر اسپروماتید دارای کروموزوم های هاپلویید می باشند.
2-سلول های سرتولی: این سلول ها استروژن و مواد غذایی مورد نیاز جهت ادامه حیات اسپرم را فراهم و ترشح می نمایند.
در میان توبول ها ، سلول های لیدیگ یا سلول های بینابینی قرار گرفته اند. این سلول ها تستسترون ترشح میکنند و تحت کنترل هورمون تحریک کننده سلول های بینابینی (LH) می باشد که توسط هیپوفیز قدامی ترشح می شود.

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید