دانلود پایان نامه

تشکر
اکنون که باياري خداوندگارقلم اين تحقيق را به پايان برده ام وظيفه حقيرميدانم از تمام کساني که در انجام اين تحقيق مرا ياري نموده اند تقديرو تشکر نمايم.
استاد محترم جناب آقاي دکتر مهدي صادقي که در طول تحصيل ودر انجام اين تحقيق با راهنمائيهاي ارزنده و صبورانه خود اينجانب را مورد عنايت خويش قرار دادند
استاد محترم جناب آقاي دكتر داود منظورکه با شکيبايي تمام ، مشاورههاي گرانبهايي رادر راستاي انجام اين تحقيق، به اينجانب ارائه نمودند .

تعهدنامه اصالت پاياننامه کارشناسيارشد
اينجانب آذر بهنامي خامنه دانش آموخته مقطع کارشناسيارشد ناپيوسته به شماره دانشجويي 80005187000 در رشته اقتصاد انرژي که در تاريخ 11/15/1385 از پايان نامه خود تحت عنوان: جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده با کسب نمره 25/19 و درجه عالي دفاع نمودهام، بدينوسيله متعهد ميشوم:
1. اين پاياننامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پاياننامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رويههاي موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کردهام.
2. اين پاياننامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايينتر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3. چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هر گونه بهرهبرداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و …. از اين پاياننامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4. چنانچه در هر مقطع زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را بپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچگونه ادعايي نخواهم داشت.

نام و نامخانوادگي : آذر بهنامي
تاريخ و امضاء

بسمه تعالي

در تاريخ : 15/11/1385
دانشجوي کارشناسي ارشد خانم آذر بهنامي خامنه از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 25/19 به حروف نوزده و بيست و پنج صدم و با درجه عالي مورد تصويب قرار گرفت .

استاد راهنما :
دكتر مهدي صادقي

بسمه تعالي
دانشكده اقتصاد و حسابداري
نام واحد دانشگاهي: تهران مركزي کد واحد: 101
كد شناسايي پايان‌نامه: 10120917812004
عنوان پايان‌نامه: جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران، رهيافتي مبتني بر تحليل‌هاي داده-ستانده
نام و نام خانوادگي دانشجو: آذر بهنامي خامنه
شماره دانشجوئي: 80005187000
رشته تحصيلي: اقتصاد انرژي
تاريخ شروع پايان‌نامه: بهار 1384
تاريخ اتمام پايان‌نامه: زمستان 1385
استاد راهنما: آقاي دكتر مهدي صادقي
استاد مشاور: آقاي دكتر داود منظور
چکيده پايان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده):
انرژي در اقتصاد ايران تامين‌کننده نيازهاي مصرفي بخش خانوارها به عنوان کالاي مصرفي و تامين‌کننده انرژي به عنوان نهاده توليد براي زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي است. نکته اساسي اين است که بخش انرژي در عين حال که بر زيربخش‌هاي مختلف اقتصادي تاثيرگذار است از ساير زيربخش‌ها نيز تاثير مي‌پذيرد. به منظور شناسايي و تعيين بخش‌هاي کليدي يک اقتصاد، تکنيک داده-ستانده ابزار مناسبي به شمار مي‌آيد زيرا در اين روش بخش‌هاي اقتصادي بر اساس پيوستگي‌هاي پيشين و پسين مورد بررسي قرار گرفته و بر مبناي قوي‌ترين پيوندها، بخش‌هاي کليدي معرفي مي‌شوند. هدف اين تحقيق تعيين بخش‌هاي کليدي اقتصاد ايران با استفاده از جدول داده-ستانده سال 1378 که توسط بانک مرکزي تهيه شده است، مي‌باشد. در اين پژوهش جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران با محاسبه ضرايب پيوندي پيشين و پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن و سلا و قدرت انتشار و حساسيت بررسي شده و سپس بر اساس ضرايب محاسبه شده ميزان تاثيرپذيري و تاثيرگذاري بخش انرژي بر و از ساير بخش‌هاي اقتصادي تحليل گرديده است.
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد که پيوند مناسبي بين بخش انرژي با اقتصاد ايران وجود دارد اما اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي در زمينه ارتباطات پيشين و پسين از جايگاه مناسبي برخوردار نيست. در خصوص شاخص‌هاي انتشار و حساسيت كه در شناسايي ميزان توانمندي بخش اقتصادي در ايجاد تحرك اقتصادي و پاسخگويي به تقاضاي نهايي كل اقتصاد استفاده مي‌شود، بخش انرژي در مجموع از قابليت ايجاد تحرك و توسعه اقتصادي در اقتصاد ملي برخوردار نيست و تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي در اقتصاد ايران نيز عملاً ناچيز بوده است.

مناسب است
نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه تاريخ و امضاء:
مناسب نيست

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کليات طرح 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بيان مسئله 6
1-3 ضرورت و اهميت تحقيق 6
1-4 هدف تحقيق 6
1-5 سوال‌ تحقيق 6
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق 6
1-7 روششناسي تحقيق 7
فصل دوم: انرژي و اهميت آن 9
2-1 انواع منابع انرژي 10
2-2 منابع اوليه انرژي و حامل‌هاي انرژي 11
2-3 انرژي در نظريات اقتصادي 12
2-4 تقاضاي انرژي در بخش‌هاي مختلف اقتصادي 13
2-5 انرژي و ساير شاخص‌هاي اقتصادي 14
2-6 مصرف سرانه و شدت انرژي 15
2-7 مصرف سرانه انرژي و رشد اقتصادي 15
2-8 شاخص بهره‌وري انرژي 16
2-9 اثرات تورمي افزايش قيمت انرژي 17
2-10 پيشينه تحقيق 18
2-10-1 تحقيقات داخلي 18
2-10-2 تحقيقات خارجي 19
فصل سوم: مروري بر ادبيات 21
3-1 جدول داده- ستانده 22
3-2 سابقه تاريخي جدول داده- ستانده 23
3-2-1 در جهان 23
3-2-2 در ايران 24
3-3 فروض و ساختار جدول داده- ستانده 25
3-3-1 فروض جدول داده- ستانده 26
3-3-2 ساختار جدول داده- ستانده 26
3-4 ضرايب فني داده- ستانده و معكوس ماتريس لئونتيف 28
3-4-1 ضرايب فني داده- ستانده 28
3-4-2 معرفي معكوس ماتريس لئونتيف 30
3-5 معرفي پيوندهاي پسين و پيشين 32
3-5-1 پيوندهاي پسين و پيشين جزئي (مستقيم) 32
3-5-1-1 پيوند پسين جزئي 32
3-5-1-2 پيوند پيشين جزئي 33
3-5-2 پيوندهاي پسين و پيشين كلي راسموسن 33
3-5-2-1 پيوند پسين كلي 33
3-5-2-2 پيوند پيشين كلي 33
3-6-روشهاي محاسبه 34
3-6-1 تجزيه ماتريس لئونتيف 34
3-6-2 روش استراسرت 34
3-6-3 روش سلا 34
3-7 معرفي شاخص‌هاي ارزيابي بخش انرژي 36
3-7-1 شاخص‌هاي قدرت انتشار و حساسيت 36
3-7-1-1 شاخص قدرت انتشار 36
3-7-1-2 شاخص حساسيت 37
3-7-2 شاخص اشتغال 37
فصل چهارم: بررسي جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران در چارچوب 38
4-1 معرفي جدول داده- ستانده سال 1378 39
4-1-1 اجزاء تقاضاي نهايي 40
4-1-2 اجزاء عرضه كل 40
4-2 جايگاه بخش انرژي در اقتصاد ايران 42
4-3 روش کار 45
4-3-1 پيوند پسين 45
4-3-2 پيوند پيشين 48
4-4 بررسي پيوندهاي پسين و پيشين كلي بخش انرژي در اقتصاد ايران 52
4-5 بررسي شاخص انتشار و حساسيت بخش انرژي در اقتصاد ايران 56
4-6 بررسي تاثيرگذاري و تاثيرپذيري بخش انرژي 60
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها 63
5-1 نتايج تحقيق 64
5-2 پيشنهادها 74
فهرست منابع 66
ضميمه 70

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3-1): ساختار داده- ستانده 28
جدول (3-2): نمايش رياضي نواحي سه‌گانه 29
جدول (3-3): ضرايب فني نواحي سه‌گانه 30
جدول (4-1): تركيب هزينه توليد بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال 1378 42
جدول (4-2): تركيب مصرفي محصول بخش‌هاي اقتصادي ايران در سال 1378 43
جدول (4-3): تركيب تقاضاي نهايي در اقتصاد ايران 43
جدول (4-4): نتايج كمي پيوند پسين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا 46
جدول (4-5): نتايج كمي پيوند پسين روش‌هاي راسموسن و سلا 47
جدول (4-6): نتايج كمي پيوند پيشين بر اساس روش‌هاي راسموسن، استراسرت و سلا 49
جدول (4-7): نتايج كمي پيوند پيشين روش‌هاي راسموسن و سلا 50
جدول (4-8) : اندازه كمي پيوند پسين و پيشين كلي در اقتصاد ايران 52
جدول (4-9): شاخصهاي پيوندي پسين و پيشين کلي در ميان بخشهاي اقتصادي ايران 54
جدول (4-10): تقاضاي واسطه و نهايي اجزا بخش انرژي……………………………………65
جدول (4-11): اندازه كمي شاخص‌هاي انتشار و حساسيت 56
جدول (4-12): شاخص‌ انتشار و حساسيت در چهل بخش اقتصادي ايران 58
جدول (4-13):‌ تغيير تقاضاي نهايي بخش انرژي و ميزان پاسخگويي اجزا بخش انرژي و تاثيرگذاري بر ساير بخش‌هاي اقتصادي 70
جدول (4-14): تغيير تقاضاي نهايي ساير بخش اقتصادي و ميزان پاسخگويي اجزا ساير بخش‌هاي اقتصادي و تاثيرگذاري بر بخش انرژي……………………………………………….71

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4-1): پيوند پسين بخش‌هاي اقتصادي ايران 53
نمودار (4-2): پيوند پيشين بخش‌هاي اقتصادي ايران 53
نمودار (4-3):‌ شاخص انتشار بخش‌هاي اقتصادي در ايران 56
نمودار (4-4): شاخص حساسيت بخش‌هاي اقتصادي در ايران 57

فهرست اشکال
عنوان صفحه
شكل (2-1): معرفي منابع انرژي. 13

فصل اول
کليات طرح

1-1 مقدمه
انرژي يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي جهان ماست. ما از انرژي براي انجام كارها استفاده مي‌كنيم. انرژي به حركت درآورنده وسايل نقليه اعم از خودرو، قطار، هواپيما و همچنين موشك‌هاست. انرژي خانه‌هاي ما را گرم مي‌كند، غذاي ما را مي‌پزد، موزيك مي‌نوازد و تصاوير تلويزيون را به ما نشان مي‌دهد. زماني كه غذا مي‌خوريم، بدن ما غذا را به انرژي جهت انجام كار تبديل مي‌كند. هنگامي كه مي‌دويم يا راه مي‌رويم، انرژي غذا را در بدن خود مي‌سوزانيم. همچنين هنگامي كه فكر مي‌كنيم يا چيزي مي‌خوانيم يا مي‌نويسيم، كاري انجام مي‌دهيم. خودروها، هواپيماها، قطارهاي برقي، كشتي‌ها و ماشين‌آلات نيز انرژي را به كار تبديل مي‌كنند. بنابراين انرژي را مي‌توان به “توانايي انجام كار” توصيف كرد. (سازمان بهينهسازي مصرف سوخت 1382)
با بررسي تاريخ تمدن و پيشرفت بشر ملاحظه مي‌گردد، تمدن بشر در پرتو توانايي انسان در به كار گرفتن انرژي بوده است، قبل از انقلاب صنعتي، انرژي محدود به قدرت بازوي انسان و حيوانات بوده و در نتيجه قدرت جوامع بشري به تعداد جمعيت و افراد هر كشور وابسته بوده است. بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده، سطح استفاده از انرژي را بسيار گسترده نموده بطوريكه انقلاب صنعتي را دروازه ورود تمدن بشري به عصر تازه‌اي مي‌دانند. (كريمي 1378)
بعد از انقلاب صنعتي، مصنوعات اختراع شده نظير اختراع ماشين بخار و استفاده از آن در به حركت درآوردن قطارها و چرخ كارخانجات تاثير بسزايي در رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته كنوني داشته است. در ابتدا استفاده از ذغال‌سنگ و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید