دانلود پایان نامه

معاونت پژوهش و فن آوري
منشور اخلاق پژوهش
با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري،ما دانشجويان و اعضاي هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نکنيم:
1) اصل برائت : التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غير حرفه اي و اعلام موضع نسبت به کساني که حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غير علمي مي آلايند.
2) اصل رعايت انصاف و امانت : تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.
3) اصل رعايت حقوق : التزام به رعايت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان(انسان،حيوان و نبات) و ساير صاحبان حق.
4) اصل احترام : تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هر گونه حرمت شکني.
5) اصل رازداري : تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.
6) اصل حقيقت جويي : تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.
7) اصل ترويج : تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج آن به همکاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي که منع قانوني دارد.
8) اصل مالکيت مادي و معنوي : تعهد به رعايت کامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و کليه همکاران پژوهش.
9) اصل منافع ملي : تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه کشور در کليه همکاران پژوهش.

دانشگاه آزاد اسلامي تاريخ: ………… استان مرکزي- اراک شماره:…………..
پيوست:………..
“تعهد نامه اصالت رساله يا پايان نامه”
اينجانب: وحيد مرادي دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد ناپيوسته در رشته: شيمي- آلي با شماره دانشجويي: 890631843 که در تاريخ: 4/7/91 از پايان نامه خود تحت عنوان: : مطالعه اثرات استريوالکتروني موثر بر خواص پيکربندي 1و2-ديفنيل ديآزن ، -ديفسفن ، -ديآرسن و -دياستيبن با روش هاي مکانيک کوانتومي آغازين و تحليلNBO با کسب نمره: 93/19
و درجه: عالي دفاع نموده ام بدينوسيله متعهد مي شوم:
1- اين پايان نامه حاصل تحقيق و پژوهش انجام شده توسط اينجانب بوده و در مواردي که از دستاوردهاي علمي و پژوهشي ديگران (اعم از پايان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رويه موجود، نام منبع مورد استفاده و ساير مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
2- اين پايان نامه قبلاً براي دريافت هيچ مدرک تحصيلي (هم سطح، پايين تر يا بالاتر) در ساير دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصيل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداري اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از اين پايان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشي واحد مجوزهاي مربوطه را اخذ نمايم.
4- چنانچه در هر مقطعي زماني خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشي از آن را ميپذيرم و واحد دانشگاهي مجاز است با اينجانب مطابق ضوابط و مقرات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصيليام هيچ گونه ادعايي نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي: وحيد مرادي
تاريخ و امضا

گواهي امضادانشجوي فوق الذکر احراز هويت شد فقط امضاي ايشان گواهي ميگردد.
نام و نام خانوادگي رئيس پژوهش دانشکده
تاريخ و امضا
اراک -ميدان امام خميني-بلوارامام خميني(ره)-شهرک دانشگاه آزاداسلامي- صندوق پستي 567/38135

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه 2
1-2-بررسيهاي انجام شده در اين پروژه 4
1-3- کامپيوتر و شيمي کوانتوم 7
1-4-معرفي برنامههاي کامپيوتر 8
1-4-1-نرم افزار گوسين 8
1-4-2-نرم افزار گرافيکيChem 3D 9
1-4-3-برنامه اوربيتال مولکولي MOPAC 9
فصل دوم : تاريخچه
2-1-مقدمه 12
2-2-پيدايش 13
2-3-ترکيبات اوليه 16
2-4-مطالعات گذشته 18
2-5-نتيجه 31
فصل سوم : محاسبات شيميايي
3-1-مقدمه 34
عنوان صفحه
3-2-محاسبات شيميايي 35
3-2-1- روش‌هاي محاسباتي براساس مکانيک کلاسيک 36
3-2-2- روش‌هاي محاسباتي براساس مکانيک کوانتومي 39
3-2-2-1-روشهاي نيمه تجربي 40
3-2-2-2-روش‌هاي مکانيک کوانتومي آغازين 42
3-3- تقريب بورن اپنهايمر 43
3-4- روش‌هاي مبتني بر اوربيتال مولکولي 45
3-4-1- روش هارتري- فاک 45
3-4-1-1-محدوديت‌هاي روش هارتري- فاک 47
3-4-2- روش‌هاي ارتباط الکتروني(EC) 48
3-5- روش‌هاي مبتني بر توابع دانسيته 50
3-5-1- تقريب دانسيته موضعي 53
3-5-2- تصحيح شيب دانسيته 54
3-5-3-روش پيوستگي آدياباتيک( ACM) 55
3-6-سري‌هاي پايه 57
3-6-1- اوربيتال‌هاي اسليتري و گوسي 58
3-6-2-طبقه‌بندي سري‌هاي پايه 60
3-6-2-1- سري‌هاي پايه کمينه 62
عنوان صفحه
3-6-2-2- سري‌هاي پايه پاپل 63
3-6-2-2-1- توابع پلاريزه‌کننده و پخش‌کننده 65
3-6-2-3-سري‌هاي پايه پتانسيل‌هاي مغزي مؤثر 66
3-6-2-4-سري پايه دانينگ 67
3-7-اوربيتال‌هاي پيوند طبيعي 67
3-7-1- ساختار برنامه NBO 70
3-8-مقايسه روش‌هاي مکانيک کوانتومي 71
3-9-روش کار 73
3-9-1- تهيه فايل دادهها 73
3-9-2- نحوه محاسبات برنامه MOPAC 74
3-9-3- بهينه سازي ساختار هندسي 74
3-9-4- شرح روش کار محاسبات کامپيوتري 75
3-10- روش کار با نرم افزار گوسين 79
3-10-1- هدف اصلي از انجام محاسبات 80
3-10-2- روش محاسبه 80
3-10-3- مجموعه پايه 80
3-10-4-طرز کار 80

عنوان صفحه
فصل چهارم : نتايج وبحث
4-1- مقدمه 85
4-2- نتايج حاصل از محاسبات 89
4-2-1- بررسي انرژي آزاد گيبس 89
4-2-2- بررسي اثر آنومري تعميم يافته 90
4-2-3- بررسي ممان دوقطبي 97
4-2-4- بررسي پارامترهاي ساختاري 100
4-3- نتيجه گيري 103
مراجع
چکيده انگليسي

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
شکل 1-1- HYPERLINK “file:///G:/Documents%20and%20Settings/saye01/Desktop/1-3.doc”HYPERLINK “file:///G:/Documents%20and%20Settings/saye01/Desktop/1-3.doc” طرحي از مولکولهاي مورد مطالعه در پيکربنديهاي سيس و ترانس 5

شکل 2-1- اولين ديفسفن پايدار سنتز شده 14
شکل 2-2- سيستم HX=XH داراي پيوند دوگانه 16
شکل 2-3- ايزومريزاسيون سيس- ترانس آزوينزن 19
شکل 2-4- شماتيک حالات انتقالات براي ايزومريزاسيون حرارتي سيس-ترانس آزوينزن 20
شکل 2-5- واريانس انرژي(a) و جمعيت الکتروني (b)مربوط به اوربيتالهاي HOMO و LUMO نسبت به زمان 20
شکل 2-6- واريانس زواياي پيچشي CNNC (a) و زواياي پيوندي CNN (b) نسبت به زمان 21
شکل 2-7- طيف UV/vis آزوينزن 21
شکل 2-8- ?E(E-Z) پيوند دوگانه X=Y 22
شکل 2-9- پارامترهاي مهم هندسي ترانس-ديفنيل ديفسفن (Ph-P=P-Ph) 24
شکل 2-10- شماره گذاري اتمها براي ديفنيل ديفسفن و همچنين براي ديفنيل ديآزن 27
شکل 2-11- زاويه و طول پيوند در ترانس و سيس آزوبنزن 29
شکل 2-12- پارامترهاي ساختاري براي فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph 30
شکل 2-13- پارامترهاي ساختاري براي فرم ترانس مولکول Ph-E = E-Ph 30

عنوان صفحه
شکل 3-1- مقايسه توزيع اوربيتال‌هاي اسليتري (a) و گوسي (b) در اطراف هسته 60
شکل 3-2- مقايسه يک تابع STO با اوربيتال‌هاي نوع گوسي———————————————-60
شکل 3-3- مقايسه سري‌هاي پايه STO-nG با يکديگر 63
شکل 3-4- سري پايهSTO-3G به عنوان متداولترين سري پايه کمينه 63
شکل 3-5- انحراف برهم‌کنش donor-acceptor 69
شکل 3-6- ساختار برنامه NBO 70
شکل 3-7- نمايي از محيط کار در نرم افزار Chem3D 75
شکل 3-8- نمايي از Z-ماتريکس براي مولکول 1و2-ديفنيل ديفسفن 76
شکل 3-9- نمايي از محيط کار در نرم افزار Chem3D 76
شکل 3-10- نمايي از پنجره ورودي اطلاعات براي انجام محاسبات در مولکول 1و2-ديفنيل دي فسفن 77
شکل 3-11- نمايي از پنجره اطلاعات خروجي بعد از محاسبات در مولکول 1و2-ديفنيل ديفسفن 77
شکل 3-12- نمايي از پنجره ورودي اطلاعات براي انجام محاسبات NBOدر مولکول 1و2-ديفنيل ديآرسن 78
شکل 3-13- نمايي از اطلاعات خروجي از محاسبات NBO در مولکول 1و2-ديفنيل ديفسفن 78
شکل 3-14- نمايي از محيط کار گوسين 79
شکل 3-15- نمايي از محيط کار در گوسين براي وارد کردن اطلاعات اوليه و اصلي 81

شکل 4-1- انتقالات مورد بررسي در پيکربندي سيس و ترانس ترکيبات 1 تا 4 91
شکل 4-2- مقادير انرژي پايداري حاصل از انتقالات الکتروني (E2) مربوط به ترکيبات 1 تا 4 92
عنوان صفحه
شکل 4-3- اثر آنومري تعميم يافته GAE در ترکيبات 1 تا 4 96
شکل 4-4- جهت بردارهاي ممان دوقطبي در پيکربندي سيس و ترانس ترکيبات 1 تا 4 99
شکل 4-5- شماره گذاري اتمها در پيکربندي سيس و ترانس ترکيبات 1تا 4 100
شکل 4-6- طول پيوند براي پيکربندي سيس و ترانس 1و2-ديفنيل ديآزن 102
شکل 4-7- طول پيوند براي پيکربندي سيس و ترانس 1و2-ديفنيل ديفسفن 102
شکل 4-8- طول پيوند براي پيکربندي سيس و ترانس 1و2-ديفنيل ديآرسن 102
شکل 4-9- طول پيوند براي پيکربندي سيس و ترانس 1و2-ديفنيل دياستيبن 103

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- طول پيوند و زاواياي پيوندي چندين نمونه بررسي شده از ديفسفن 15
جدول 2-2- طول پيوند و زاواياي پيوندي چندين نمونه بررسي شده از ديآرسن و دياستيبن 16
جدول 2-3- انرژيهاي کل و نسبي سيستمهاي HX=XH 17
جدول 2-4- پارامترهاي ساختاري براي سيستمهاي HX=XH 17
جدول 2-5- مقايسه طول پيوند تعادلي (Re) و زاويه (?x) براي سيستمهاي HX=XH 17
جدول2-6- محاسبه پارامترهاي ساختاري براي ديفسفن و ديآرسنهاي مختلف 25
جدول2-7- پارامترهاي ساختاري و ممان دوقطبي براي ترانس و سيس آزوبنزن 26
جدول2-8- پارامترهاي مهم ساختاري بهينه شده ديفنيل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید