دانلود پایان نامه

دانشگاه آزاد ا
2-4- مبنای نظری اقلیم ( آب و هواشناسی): 11
2-5- مبنای نظری هید رو لوژی در طراحی: 11
2-6- مبانی نظری و «معماری بومی گیلان» : 11
2-7- ادبیات تحقیق 12
2-7-1- (طراحی بنا و پایداری آن) 13
2-7-2- پایداری(sustain): 13
2-7-3- توسعه پایدار: 13
2-7-4- تعریف معماري پايدار- معماری سبز و اصول آن: 14
2-8- پیشینه تحقیق 14
2-8-1 خارج از کشور: 15
2-8-2 داخل کشور: 16
فصل سوم: «روش اجرای تحقیق / مواد و روشها»
3-1روش تحقیق: 18
3-2 مدل ها: 18
3-3 مدل کوپن: 18
3-4- مدل اولگی (عامل زیست محیطی و اقلیمی) 20
3-5- مطالعات محیطی ایران و استان گیلان : 21
3-6- بررسی موقعیت جغرافیایی و اقلیمی طرح( استان گیلان): 22
3-7- تقسیمات محیطی ایران: 24
3-8- موقعیت و نقاط آسایش ایران: 25
3-9- موقعیت شیب استان گیلان: 26
3-10- موقعیت ار تفاعی استان گیلان: 27
3-11- پهنه بندی خطرات زلزله در استان گیلان : 28
3-12- توان روان آب وسیل در استان گیلان: 29
3-13- راههای دسترسی استان گیلان: 30
3-14- بررسی و تحلیل عناصر جغرافیایی: 31
3-14-1نموارعنصر باد : 31
3-13-2 تاثیر درختان در هدایت باد : 33
3-13-3 بررسی عنصر رطوبت دراستان گیلان 34
3-13-4- زاويه تابش عامل گرمایی و نمودار ها 38
فصل چهارم :«تجزیه و تحلیل داده ها ویافته های تحقیق»
4-1 عنوان تحقیق و سوال تحقیق: 42
4-2 بنای سالم و خصوصیات ان: 42
4-3 اصول و منابع طراحی پایدار 44
4-4 راهبردهاي مربوط به صرفه جويي در مصرف منابع 44
4-5 کاربرد انرژي در بنا. 45
4- 6 طراحي هماهنگ با چرخه زيست: 46
4-7 طراحي انساني ومعماری پایدر اصل سوم: 47
4-8 چگونگی دستیابی به معماری پایدار: 49
4-9معماری بومی روستایی گیلان راهکار پایدری: 49
4-10- تاثیر پذیری معماری پایدار از شرایط زیست محیطی (گیلان) 50
4-11 تجزیه وتحلیل ابزار زیست محیطی در طراحی: 52
4-12تحلیل بخش دوم عنوان تحقیق / 52
4-13نحوه استقرار و تنظیم شرایط محیطی(تهویه طبیعی) 54
4-14 جهت استقرار ساختمان (با توجه به جبهه کوه ): 54
4-15 سازمان دهی سایت و زاویه تابش: 54
4-16ضرورت ایجاد آفتابگیری در بنا : 55
4- 17فرم سقف ها 56
4-18 بالا بودن میزان آب های سطحی 57
فصل پنجم : «بحث،نتیجه گیری و پیشنهادات»
5-1 نتیجه گیری در بخش نظری: 59
5-1-1 نتیجه گیری در بخش اجرایی: 59
5-2 آزمون فرضیه ها : 60
5-2-1 اثبات فرضیه ها: 60
5-3 پیشنهادات: 61
منابع : 63

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3- 1- تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی/ 32
جدول 3-2 رطوبت نسبی در ایستگا های سینوپتیک استان گیلان در سال 35
جدول 3-3 / گرما و تبخیر و بارندگی در ده سال چند ایستگا هواشناسی گیلان. 36
جدول 3-4- زاویه تابش در فصلهای سال در ایران 38

فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 3-1 تقسيمات محيط طبيعي ايران 24
نقشه 3-2 اقليم آسايش ايران 25
نقشه.3-3. کلاسهای شیب استان گیلان( مقاله مطالعا آب بندانهای گیلان) 26
نقشه 3-4- طبقات ارتفاعي استان گيلان 27
نقشه 3-5 پهنه بندی خطر زلزله (مقاله آب بندانهای گیلان) 28
نقشه 3-6. روان آب (مقاله مطالعات آب بندانهای گیلان) 29
نقشه.3-7. را های مراسلاتی استان گیلان(از مقاله آب بندانهای استان) 30

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1. بیو کلماتیک ساختمان. 20
نمودار 3-2 -درصد حالات باد در منطقه ساحلی و جلگه ای گیلان در سال 85 31
نمودار 3-3 تغییرات و میانگین سرعت سالیانه باد در استان گیلان (آستارا/ بندر انزلی 32
نمودار 3-4 منحنی آمبریو تر میک استان گیلان میانگین ده ساله( بارندگی / دما) 37
نمودار 3-5 زاویه تابش در عر ضهای جغرافیایی ایران(اول تیر ماه) 39
نمودار 3-6 زاويه تابش در عرض هاي جغرافيايي ايران 40
نمودار 4-1 ساختمان پایدار 48
نمودار 4-2 نحوه استقرار بنا با توجه به جهت وزش باد 53

فهرست اشكال
عنوان صفحه
عكس شماره 2-1معماري سبز 14
عكس شماره 3-1 ماهواره اي محدوده گيلان 21
عکس شماره 3-2 محدوده سیاسی گیلان 22
شکل شماره 3-3 نحوه استقرار درخت نسبت به ساختمان 33
عکس شماره 3-4 اسقرار درخت در سلیت 33
عکس شماره 4-1 معماری پایدار 47
عكس شماره 4-2 نمودتر چرخش خورشيد 55
عکس شماره .4-3- سقف شیبدار در جهت غرب 56

چکیده:
انسان همواره در طول تاریخ سعی می نماید به منظور ایجاد سر پناهی امن برای سکونت ، آن را با محیط پیرامون خود هماهنگ سازد تا بتواند شرایط مناسبی برای ادامه حیات خویش ایجاد کند و در حقیقت شرایط و عوامل جغرافیایی ، اقلیمی نیز در شکل گیری این فضای زیست دخالت مستقیمی دارد.
در ایران به دلیل دارا بودن چهار اقلیم متفاوت گرم و مرطوب،گرم و خشک،معتدل و مرطوب و سرد،معماری متفاوتی (به ویژه در طراحی مسکن بومی ) همامنگ با عوامل جغرافيايي به وجود آمده است که در این معماری به کارگیری مصالح بومی که کمترین تًاثیرنامطلوب بر محیط را دارند و همچنین کاهش میزان انرژی مصرفی با استفاده از مصالح بومی موجب پایداری محیط زیست و افزایش دوام بناها گردیده اند،لحاظ شده است.
معماری گیلان به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی و تلفیق بنا با طبیعت که حاصل عوامل مختلف جغرافيا كه از زير شاخه هاي آن ميتوان به عوامل اقلیمی،اجتماعی،اقتصادی، فرهنگی و…نام برد متاثر است و بیشترین تًاثیر را از اقلیم و طبیعت پیرامون خود گرفته است . به نظر می رسد معماری این منطقه از مصالح مورد استفاده تا فرم کلی بنا تحت تًاثیر محیط پیرامون می باشد. برای شناخت این معماری باید تًاثیر عوامل جغرافيايي را بر ساخت و ساز ابنیه شمال ایران مورد بررسی قرار گیرند. از این رو در این رساله پس از معرفی خصوصیات جغرافيايي،به تًاثیر ايت عوامل بر شکل گیری فضاها و عناصر معماری این منطقه پرداخته خواهد شد و همینطور در جهت بررسی راهکارهای معماری پایدار گیلان ابتدا مفهوم پایداری،توسعه پایدار و تٌاثیر و اهداف آن در معماری و سپس معماری گیلان و بویژه تًاثیر ویژگی های جغرا فيايي و طبیعی بر آن بررسی خواهد شد.به نظر می رسد عدم توجه به معماری بومی موجب شده که جمعیت جوان منطقه هیچ آشنایی بافرهنگ و معماری گذشته ی منطقه خود نداشته باشند که در پی آن جامعه هویت خود را از دست داده و فرهنگ های مختلف وارد جامه می شوند از این رو فرد دچار بحران هویت می شود و چیزی ازگذشته ی جامعه و فرهنگ و معماری خود نمی داند،از این رو ایجاد یک مرکز فرهنگی هنری با رویکرد معماری بومی گیلان از به خطر افتادن فرهنگ و معماری گذشته که به عنوان میراثی برای آیندگان است حفاظت خواهد شد.

واژه های کلیدی :معماری بومی گیلان ، پارامترهای جغرافیای طبیعی، کلیات معماری معماری، مناطق جلگه ای، مناطق کو هپایه ای

فصل اول:
«کلیات تحقیق»

1-1بیان مسئله:
الف)خصوصیات جغرافياي طبيعي اعم از (توپو گرافی، اب و هوا ،جلگه ویا کوهستان ،و نحوه استقرا با توجه به جهات جغرافیایی) هر منطقه ,وتاثیرآن بر معماری .
ب)نحوه ی بکارگیری مصالح بومی و انرژی های قابل تجدید در معماری هر منطقه با توجه به شرایط جغرافياي .
پ) با توجه به نیازهای امروزی کاربران استفاده از نمادها و نشانه های گذشته را در بناهای جدید بسیار موئثر و مفید است.
ج)نحوه ساخت و سازهای هر منطقه و حفظ محیط زیست و صرفه جویی در مصرف انرژی رابطه مستقیم دارند.
د) معماری بومی گیلان الگویی در جهت دستیابی به معماری پایدار در منطقه ی گیلان است.
ذ) فضاهای مورداستفاده باید از ساختاری برخوردار شوند که از یک سو دارای تازگی و بداعت لازم و از سوی دیگر یادآور خاطرات گذشته باشد.
ه)در طراحی محیط های معماری زمینه ها باید مورد توجه قرار گیرند و اين زمينه ها باید تاثير ي در معماري مناطق جلگه اي و كوهپايه هاي داشته باشد.
و)برخورد با طبیعت وهمگام با معماری ، واکنشی فی مابین زندگی در طبیعت بدون تاثیرات منفی انسان به طبیعت و بلعکس.
1-2 فرضیه ها ی تحقیق:
• تنوع ویژگی های اقلیمی عامل مهم در کثرت فرم ساخت و سازها محسوب می گردند.
• مصالح بومی در گذشته به صورت صحیح و کاملی در بناها به کار گرفته شده اند.
• استفاده ی بهینه از انرژی های قابل تجدید همچون جریان هوا ، نور خورشید در ساخت و ساز های گذشته مشاهده می شود.
• معماری سنتی کمترین تاثیر منفی را بر محیط زیست و اکوسیستم می گذارد.
• با توجه به عوامل فوق می توان بیان نمود که معماری سنتی در راستای ساخت و ساز پایدار بوده است.
• شیوه های معماری جدید نقاط فوق را مد نظر قرار نداده و مشکلات خاصی را برای ساکنین بناها در هر دو منطقه جلگه و کوهستان به وجود آورده است.

1-3 سوال تحقیق:
در دهه های اخیر ، بافت مرکزی شهرهاو روستاها به خصوص آنهایی که دارای قدمتی می باشند، دچار تغییرات فیزیکی زیادی شده است که گاه منجر به دگرگونی بافت قدیم شهرو روستا بوده است. گذر زمان ، ورود تکنولوژی در عرصه های مختلف زندگی ،تغییرات نظام اجتماعی و تحولات فرهنگی ، و عدم توجه به ویژگیهای جغرافیا ئی در روند طراحی ،دگرگونی هایی را در کالبد شهرها بوجود آورده است.
شناخت الگوهای مسکن در بافت قدیم گیلان می تواند گامی مهم در شناخت معماری بومی سنتی در گیلان باشد و همچنین استفاده از این الگوها و مطابقت آنها با نیاز های محیط شهری و روستایی در مناطق جلگه ای و کو هستانی گیلان امروزنیازهای اقلیمی در جهت دستیابی به الگوهای معماری پایدار امری مهم و ضروری ساخته است.
• سوال:
• چه راهبردی برای پیدایش و ایجاد یک معماری پایدار با توجه به دو منطقه ی جلگه و کوهپایه (با بهره گیری از عوامل جغرافیای طبیعی) بدون آسیب رسانی متقابل انسان و محیط به یکدیگر می توان یافت؟

1-4اهداف تحقیق :
.انواع
اهداف
آموزشی
– جذب علاقه مندان و علمجویان و پرورش آنها
– جذب طبیعت دوستان و دانشجویان
– بیدار کردن استعداد های پنهان واشنایی انان باتلفیق معماری با طبیعت
پژوهشی
-توسعه و ترویج جغرافیا و بالا بردن آگاهی در سطح منطقه
-گردهمایی اساتید در غالب یک هسته ی فعال
اطلاع رسانی
– در اختیار گذاشتن اطلاعات و اخبار در زمینه های جغرافیا و اقلیم و مسائل روزمره برای معماران و دیگر مردم
– ایجاد شبکه ی اطلاعاتی و جمع آوری منابع اطلاعاتی نظیر کتاب و نوار و…
تجارتی
– ارائه ی نشریات ،مقالات کاربردی و جزوات به علاقه مندان و ایجاد مناطق گردشگری و ژئو توریسم
اهداف کلی
– در رویکرد اقتصادی توصیه می شود تا با جایگزینی انرژی های پاک به جای انرژی های فسیلی هم منافع اقتصادی در نظر گرفته شود و هم نگرانی های بحرانی زیست محیطی پاسخ داده شود .
– رشد و توسعه ی خلاقیت ها و اعتلای معماری پایدار و اصیل ایرانی
– بهبود وضعیت طراحی و عرضه ی آثار معماری برتر
– مشارکت و تشویق همه ی معماران و شهر سازان و ایجاد جاذبه برای تحقیق و تفحص پیرامون مسائل جغرافیایی
– آشنایی سایر ملل با وطبیعت زنده ایران وچگونگی مطابقت عوامل طبیعی و زیست وهماهنگی ان با محیط

• به نظر جامعه معماران یک مرکز زیستی برای هدف های زیر به وجود می آید :

– زندگی ملایم و مناسب با بهرگیری از طبیعت
– وجود عوامل طبیعی در روند زندگی روز مره
– ایجاد زمینه ی مناسب برای استفاده از این عوامل طبیعی
– احیای میراث فرهنگی با وارد کردن معماری بومی منطقه و انطباق آن با مسائل روز
– انسان مایل است آموخته هایش را در جایی تجربه کند و به کمال برساند،معماری چنین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید