دانلود پایان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 طراحی صندوق سرمایه گذاری مشترک کالا متناسب با بازار سرمایه ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول :

عنوان                                                                       صفحه

جدول 2-1 : ارزشگذاری قرارداد ها ……………………………………………………………..  19

جدول 4-1 : جدول مقیاس لیکرت ……………………………………………………………… 47

جدول 4-2 : قابلیت اطمینان پرسشنامه ………………………………………………………. 49

جدول 4-3 : قابلیت اطمینان سوالات…………………………………………………………… 49

جدول 4-4 : جدول فراوانی گویه 1 …………………………………………………………….. 50

جدول 4-5 : جدول فراوانی گویه 2 …………………………………………………………….. 51

جدول 4-6 : جدول فراوانی گویه 3 …………………………………………………………….. 52

جدول 4-7 : جدول فراوانی گویه 4 …………………………………………………………….. 53

جدول 4-8 : جدول فراوانی گویه 5 …………………………………………………………….. 54

جدول 4-9  : جدول فراوانی گویه 6 …………………………………………………………… 55

جدول 4-10 : جدول فراوانی گویه 7 ………………………………………………………….. 56

جدول 4-11 : جدول فراوانی گویه 8 ………………………………………………………….. 57

جدول 4-12 : جدول فراوانی گویه 9 ………………………………………………………….. 58

جدول 4-13 : جدول فراوانی گویه 10 ………………………………………………………… 59

جدول 4-14 : جدول فراوانی گویه 11 …………………………………………………………. 60

جدول 4-15 : جدول فراوانی گویه 12 …………………………………………………………. 61

جدول 4-16 : جدول اعتبار سنجی اساسنامه ……………………………………………….. 124

 

 

 

 

فهرست نمودار ها :

عنوان                                                                   صفحه

نمودار 4-1 : نمودار فراوانی گویه 1 ……………………………………………………………. 50

نمودار 4-2 : نمودار فراوانی گویه 2 ……………………………………………………………. 51

نمودار 4-3 : نمودار فراوانی گویه 3 ……………………………………………………………. 52

سایت منبع

نمودار 4-4 : نمودار فراوانی گویه 4 ……………………………………………………………. 53

نمودار 4-5 : نمودار فراوانی گویه 5 ……………………………………………………………. 54

نمودار 4-6: نمودار فراوانی گویه 6 …………………………………………………………….  55

نمودار 4-7 : نمودار فراوانی گویه 7 …………………………………………………………… 56

نمودار 4-8 : نمودار فراوانی گویه 8 …………………………………………………………… 57

نمودار 4-9 : نمودار فراوانی گویه 9 …………………………………………………………… 58

نمودار 4-10 : نمودار فراوانی گویه 10 ……………………………………………………….. 59

نمودار 4-11 : نمودار فراوانی گویه 11 ……………………………………………………….. 60

نمودار 4-12 : نمودار فراوانی گویه 12 ……………………………………………………….. 61

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1-3 هدف پژوهش

هدف اصلی پژوهش امکانسنجی طراحی و تشکیل یک نهاد مالی برای توسعه بازار سرمایه با توجه ویژه به بورس کالا می باشد که این هدف در دل خود هم اهداف تشکیل صندوق مشترک سرمایه گذاری و هم اهداف بورس کالای ایران را دارد.

1-3-1 اهداف صندوق سرمایه گذاری مشترک

هدف از تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک یک پارچه کردن منابع سرمایه گذاران جزء و افراد غیر حرفه ای، و در نهایت تشکیل سبدی از دارایی ها و مدیریت این سبد می باشد.

1-3-2 اهداف بورس کالا

  • ایجاد بازاری قانون مند و سازمان یافته جهت تسهیل داد و ستد کالاها
  • سامان دهی بازار کالا از طریق مکانیزم اجرایی ناظر بر تعهدات و تضمین منابع طرفین معامله
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • کشف شفاف قیمت کالاها بر اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا و نیاز بازار
  • برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار
  • امکان انجام معاملات نقد، نسیه، سلف، آتی و اختیار با بهره گیری از ابزار های جدید مالی
  • توسعه سرمایه گذاری و فراهم سازی تسهیلات مالی برای خرید و فروش
  • اطلاع رسانی درمورد وضعیت بازار داخلی و خارجی کالاهای پذیرش شده به مقصود افزایش سطح دانش فعالان بازار
دسته‌ها: پایان نامه